Przedszkole Publiczne

WITAMY NA STRONIE GŁÓWNEJ PRZEDSZKOLA JELONEK

site_thumb

kw_bip

AKTUALNOŚCI

Najnowsze wydarzenia:

 

8.10.2018

 

KONKURS KASZTANOBRANIE ROZSTRZYGNIĘTY!

Miło mi poinformować, iż po raz kolejny niedoścignionym zwycięzcą konkursu została grupa Jagódki z Gostkowa. Miejsce II zajęła grupa Rybki z Łysomic, zaś na III uplasowały się Motylki z Turzna.

Bardzo dziękuję Dzieciom i Rodzicom, którzy z wielkim zaangażowaniem wspierają naszą schroniskową akcję. Co roku jesteśmy lepsi!

Oto szczegółowe wyniki akcji:

 

GRUPA

 

ILOŚĆ KILOGRAMÓW

 

ILOŚĆ KILOGRAMÓW/ 1 DZIECKO

ŻABKI 72 3,13
STOKROTKI 218 9,48
SOWY 141 5,88
SŁONECZKA 135 5,4
MOTYLKI

(Turzno)

240 9,6
BIEDRONKI

(Zakrzewko)

68 6,8
JAGÓDKI

(Gostkowo)

428 23,78
PSZCZÓŁKI

(Lulkowo)

181 9,53
RYBKI

(Łysomice)

225 15,00

Organizator:

Buller- Jóźwicka

3.10.2018

 

 

3.10.2018

 

Przedszkole ”Jelonek” po rozbudowie dla wszystkich przedszkolaków Gminy.

Projekt został zrealizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 177 100 zł. brutto
Przedszkole w chwili obecnej posiada ok. 800 m2 powierzchni użytkowej. Po rozbudowie przedszkole zyskało wielofunkcyjną sale dydaktyczną, zaplecze sanitarne, pomieszczenia dla kadry pedagogicznej i administracji. Inwestycja ta pozwoliła na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, co w pełni pokryło zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne w Gminie Łysomice.

W roku szkolnym 2018/2019 do Przedszkola w Papowie oraz do jego 5 filii uczęszcza łącznie 182 dzieci.

TEATRZYK W PRZEDSZKOLU “JELONEK”

„Przygody żeglarza Kapitana Pluska”
19 września 2018 w naszym przedszkolu dzieci obejrzały
przedstawienie pt. „Przygody żeglarza Kapitana Pluska”,
w wykonaniu aktorów z Teatru „AMUZADO” z Krakowa.
Przedszkolaki śledziły niesamowite przygody żeglarza, który
z przyjaciółką papugą podróżował przez bajkowy świat
w poszukiwaniu przyjaźni. Na swojej drodze Kapitan Plusk spotkał
i pomógł Rakowi Pustelnikowi, Grubej Rybie oraz roztańczonej
Foczce. Co sprawiło, że zaskarbił sobie ich przyjaźń.
Podczas spektaklu przedszkolaki doskonale się bawiły, dzięki
aktorom, którzy zapraszali dzieci do wspólnej zabawy: śpiewu i tańca.

 

 

28.09.2018

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2017 – 2020 Poddziałanie 10.01.01. „ Wychowanie Przedszkolne w ramach ZIT”.

 

Dyrektor  Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim

ogłasza nabór kandydata  na stanowiska  nauczyciela wychowania przedszkolnego

Projekt pn. „ Akademia Przedszkolaka”.


I. Przedmiot naboru:

Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Miejsce wykonywania pracy: Papowo Toruńskie ul. Warszawska 24

Okres zatrudnienia:  na czas trwania projektu do 31 sierpnia 2019 r.

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie ustawy Karta Nauczyciela

Wymiar etatu: 1 etat (wymiar czasu pracy: 25 godzin dydaktycznych w tygodniu)

II.Wymagania niezbędne;

Do naboru może przystąpić osoba fizyczna, która spełnia następujące wymagania:

– Posiada wykształcenie  wyższe magisterskie z pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej. (Wykształcenie zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)

– Posiada obywatelstwo polskie;
– Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

– Wykazuje się brakiem prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– Przestrzega podstawowych zasad moralnych;

– Spełnia warunki zdrowotne pozwalające na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego; 

III.Wymagania dodatkowe:

Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie;

Komunikatywność – łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi;

IV. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:

 1. Organizowanie i prowadzenie pracy opiekuńczej i dydaktyczno-wychowawczej
  w oddziale przedszkolnym w oparciu o nową Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego;

 2. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków;
 3. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;

 4. Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej;
 5. Dobór pomocy dydaktycznych i edukacyjnych oraz przygotowywanie materiałów dydaktycznych do zajęć;

 6. Dbanie o ład i porządek w przydzielonej sali;
 7. Otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metod
  i form pracy do jego możliwości;

 8. Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych oraz informowanie rodziców o postępach dzieci;

 9. Stałe doskonalenie metod pracy z dziećmi, podnoszenie wiedzy pedagogicznej, rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy;

 10. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej służącej poznawaniu swoich wychowanków;

 11. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

 

V.Wymagane dokumenty:

List motywacyjny wraz uzasadnieniem przystąpienia do naboru na wolne stanowisko wychowania przedszkolnego.

Życiorys (CV).

Kwestionariusz osobowy.

Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.

Podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

VI.Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie  Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim ul. Warszawska 24, do dnia 10 października 2018r godzina 11,00.

Telefon; 56 678 32 83,   509 470 203. 

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciela.”

VII. Inne informacje:
O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Klauzula informacyjna -przesłanka przepis prawa Przedszkole

 

21.09.2018

 

regulamin konkursu KASZTANOBRANIE 2018

17.09.2018

Regulamin konkursu

deklaracja uczestnictwa_zgoda (2)

09. 09. 2018

Dożynki Gminne
Kamionki Małe 2018 r.

 

21. 08. 2018

plan spotkań sierpień 2018 new

17. 08. 2018

Dyrektor Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim ogłasza nabór na stanowisko woźnej oddziałowej w wymiarze 1 etat.

Wymagane wykształcenie – średnie.

Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie CV do placówki Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim ul. Warszawska 24 do dnia 23 sierpnia 2018 roku.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Obowiązki Woźnej Oddziałowej

 1. Woźną oddziałową winna cechować sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, troska o ład i porządek oraz dbałość o należyty stan mienia przedszkolnego, poszanowanie przełożonych, uprzejmość i życzliwość w stosunku do pracowników przedszkola, dzieci i ich rodziców oraz właściwa kultura życia codziennego.
 2. Woźna współpracuje z nauczycielką grupy w organizowaniu opieki i wychowaniu dzieci, a w szczególności:
  • ustala z nauczycielką czas wykonywania czynności porządkowych, aby nie było zakłóceń w prowadzeniu zajęć;
  • sprawuje doraźną opiekę nad dziećmi w czasie chwilowej, ważnej nieobecności nauczyciela w sali;
  • towarzyszy nauczycielowi podczas zabaw i zajęć z dziećmi, jeżeli w danym czasie nie wykonuje innych powierzonych zadań.
 3. Do podstawowych obowiązków woźnej należy staranne wykonywanie pracy, zgodne z obowiązującym regulaminem, a w szczególności:
  • utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami higieny przedszkolnej, a przede wszystkim:
   • wietrzenie sali i innych pomieszczeń, czyszczenie podłogi, opróżnianie koszy na śmieci;
   • wycieranie kurzu wilgotną szmatką;
  • utrzymywanie w bieżącej czystości:
   • urządzeń sanitarno-higienicznych,
   • podłóg i posadzek, wykładzin,
   • lamperii i glazury,
   • drzwi i okien,
   • sprzętów,   mebli i  zabawek,
  • wykonywanie w okresie wakacji, oprócz czynności codziennych, całkowitego porządkowania pomieszczeń i sprzętu;
  • znajomość instrukcji obsługi maszyn na stanowisku pracy;
  • po skończonej pracy zamykanie okien i drzwi, sprawdzanie kurków wodociągowych (gazowych), wyłączanie urządzeń elektrycznych z sieci, gaszenie świateł;
  • współdziałanie w organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej w grupie w zakresie:
   • organizowania żywienia poprzez ustawianie talerzy, łyżek itd;
   • roznoszenia posiłków i sprzątanie po posiłku stolików dzieci;
   • organizowania odpoczynku poobiedniego dzieci przez rozłożenie i złożenie leżaków i pościeli, pomoc w rozbieraniu i ubieraniu dzieci
  • usuwanie w czasie przeprowadzania remontów sal i innych pomieszczeń, sprzętu, mebli oraz należyte ich zabezpieczanie;
  • przestrzeganie ustalonych przez dyrektora przedszkola ilości i terminów zużycia otrzymanych narzędzi pracy oraz materiałów służących do utrzymywania czystości.
  • noszenie odpowiedniej odzieży roboczej (fartuchy, czepki, buty):
   • biały fartuch i czepek podczas posiłków i zmywania;
   • kolorowy fartuch w czasie wykonywania innych czynności.
  • zgłaszanie dyrektorowi lub specjaliście do odpisu zniszczonego sprzętu, urządzeń i potłuczonych naczyń;
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy i potrzeb przedszkola.

Dyrektor Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki w wymiarze 1/2 etatu.

Wymagane wykształcenie – zasadnicze.

Zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie CV do placówki Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim ul. Warszawska 24 do dnia 23 sierpnia 2018 roku.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

1.             Zasadnicze obowiązki sprzątaczki:

 • Utrzymanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń (zgodnie
  z przydziałem metrażu) oraz znajdujących się w nich sprzętów i urządzeń zgodnie z wymogami higieny,
 • Piecza nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu przedszkolnego oraz nad urządzeniami instalacyjnymi,
 • Troska o czystość terenu przedszkola oraz pomoc w dekoracji sal, ciągów komunikacyjnych, budynku,
 • W przypadku wykonywania prac z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych  stosowanie się do instrukcji ich obsługi,
 • Zgłoszenie do dyrektora zauważonych uszkodzeń sprzętu, przepalonych świetlówek, itp.,
 • dozorowanie drzwi wejściowych,

2.             Szczegółowy zakres czynności obejmuje:

 • Czynności codzienne
 • Wietrzenie pomieszczeń,
 • Zamiatanie i odkurzanie podłóg, wykładzin,
 • Czyszczenie na mokro podłóg i kaloryferów (wg potrzeby),
 • Ścieranie kurzu z parapetów, półek, szafek, mebli i wyposażenia,
 • Mycie stolików  w przypadku ich zabrudzenia,
 • Opróżnianie koszy na śmieci,
 • Usuwanie pajęczyn z sufitów, ścian, i sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach,
 • sprzątanie codzienne ciągów komunikacyjnych, zamiatanie i zmywanie podłóg, wycieranie świetlików, wyrzucanie śmieci z koszy,
 • Zgłaszanie zapotrzebowania i pobierania narzędzi i środków czystości zgodnie z zapotrzebowaniem,
 • Dbanie o pomieszczenia sanitarne mycie i dezynfekcja sedesów, mycie
  i dezynfekcja umywalek, mycie podłóg i ścian,
 • Zapewnienie odpowiedniej ilości mydła w dozownikach przy umywalkach, ręczników papierowych i papieru toaletowego w sanitariatach,
 • Dbanie o zabezpieczenie placówki po zakończeniu pracy,
 • Sprawdzanie kurków wodociągowych,
 • Wygaszenie świateł w pomieszczeniach przedszkola,
 • Zamknięcie okien i drzwi w pomieszczeniach przedszkola.
 • Sprzątanie okresowe i porządki podczas ferii zimowych i letnich

3.           Oprócz czynności codziennych sprzątaczka ma obowiązek:

 • Pracować w okresie przerwy wakacyjnej według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły
 • Myć okna (zimą tylko od strony wewnętrznej),
 • Myć osłony punktów świetlnych,
 • Porządkować pomoce naukowe,
 • W przypadku przeprowadzania prac remontowych doprowadzić pomieszczenia do właściwego stanu użytkowania,
 • Porządkować pomieszczenia gospodarcze,
 • Uczestniczyć w pracach nad podniesieniem estetyki pomieszczeń przedszkolnych, oraz ciągów komunikacyjnych.

 

03. 08. 2018

logo unii i projektu

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2017 – 2020  Poddziałanie 10.01.01.  „ Wychowanie Przedszkolne w ramach  ZIT”.

Dyrektor  Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim

ogłasza nabór kandydatów  na 2 stanowiska  nauczyciela wychowania przedszkolnego

Projekt pn. „ Akademia Przedszkolaka”.

 1. PRZEDMIOT NABORU:
 • Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego.
 • Miejsce wykonywania pracy: Papowo Toruńskie ul. Warszawska 24.
 • Okres zatrudnienia:  na czas trwania projektu, od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.
 • Wymiar etatu: 1 etat  (wymiar czasu pracy: 25 godzin dydaktycznych w tygodniu).

2. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Do naboru może przystąpić osoba fizyczna, która spełnia następujące wymagania:

 • Posiada wykształcenie  wyższe magisterskie z pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej. (Wykształcenie zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli);
 • Posiada obywatelstwo polskie;
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • Wykazuje się brakiem prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Przestrzega podstawowych zasad moralnych;
 • Spełnia warunki zdrowotne pozwalające na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego;

3. WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie;
 • Komunikatywność
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi;

4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ GŁÓWNYCH NA STANOWISKU:

 • Organizowanie i prowadzenie pracy opiekuńczej i dydaktyczno-wychowawczej
  w oddziale przedszkolnym w oparciu o nową Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego;
 • Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków;
 • Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
 • Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej;
 • Dobór pomocy dydaktycznych i edukacyjnych oraz przygotowywanie materiałów dydaktycznych do zajęć;
 • Dbanie o ład i porządek w przydzielonej sali;
 • Otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metod
  i form pracy do jego możliwości;
 • Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych oraz informowanie rodziców o postępach dzieci;
 • Stałe doskonalenie metod pracy z dziećmi, podnoszenie wiedzy pedagogicznej, rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy;
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznej służącej poznawaniu swoich wychowanków;
 • Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • List motywacyjny wraz uzasadnieniem przystąpienia do naboru na wolne stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 • życiorys (CV);
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
 • Podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie  Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim ul. Warszawska 24,   do dnia 17 sierpnia 2018r  godzina 11,00.

Telefon; 56 678 32 83,   509 470 203. 

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciela.”

7. INNE INFORMACJE:

O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

06. 07. 2018

logo

W tym roku 7 czerwca, już po raz czwarty, przedszkole zorganizowało gminną imprezę sportową dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w przedszkolach i szkołach z terenu Gminy Łysomice. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Łysomice Pan Piotr Kowal oraz Rada Gminy Łysomice. W prawidłowym przebiegu  zmagań sportowych organizatorów wspierali sędziowie w składzie: Lidia Haładyn, Małgorzata Madajczyk, Joanna Kulis, Paweł Matczak oraz ratownicy:  Lidia Haładyn i Daria Jurkiewicz.

Mottem przewodnim olimpiady stały się słowa piosenki: „…zawsze wygrywa ten kto dobrze bawi się, zasady fair play dobrze zna…”  i właśnie dobra zabawa na sportowo była w tym dniu  najważniejsza. A wzięło w niej udział blisko 140 dzieci reprezentujących placówki z całej gminy: Przedszkole Publiczne „Jelonek” w Papowie Toruńskim oraz filie w: Łysomicach, Turznie, Lulkowie, Gostkowie i Zakrzewku,  Przedszkole „Pod Klonowym Listkiem” oraz Szkoła Podstawowa w Świerczynkach i Turznie. Drużyny startowały w dwóch kategoriach wiekowych.

 Imprezę tradycyjnie rozpoczął przemarsz wszystkich drużyn, które dumnie prezentowały swoje transparenty. Nie zabrakło pochodni olimpijskiej i znicza olimpijskiego, uroczyście odpalonego przez Wójta Gminy Łysomice Pana Piotra Kowala. Po oficjalnym otwarciu olimpiady przez Dyrektora przedszkola – Panią Mariolę Wegner, przemówieniu zaproszonych gości, odśpiewaniu hymnu przez wszystkich zawodników oraz złożeniu uroczystego ślubowania, nastąpił czas na długo wyczekiwane sportowe współzawodnictwo.

Mali zawodnicy wykazali się wieloma umiejętnościami w zakresie biegania, skakania, zręczności, siły i współdziałania w zespole. Atmosfera była wspaniała . Doskonale bawiły się nie tylko dzieci, ale też towarzyszące im rodziny, które kibicowały i dopingowały swoich zawodników. Swoją sprawnością mogli wykazać się też rodzice, którzy także brali udział w konkurencjach sportowych przygotowanych z myślą o nich.

Po zmaganiach sportowych czekała na dzieci niespodzianka- zabawa taneczna prowadzona przez pana Pawła.

Zwycięzcami zostali wszyscy, gdyż „najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężać, ale wziąć w nich udział”. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone pamiątkowym złotym medalem, a trzy zwycięskie w swojej kategorii drużyny zostały dodatkowo nagrodzone pucharem.

Małym sportowcom gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe Radzie Rodziców

oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji i prawidłowym przebiegu tej imprezy sportowej.

Koordynatorzy olimpiady: Joanna Wojtulska i Justyna Wojnowska-Wachowiak

 

04. 07. 2018

logo

Dnia 15 czerwca 2018 roku odbył się „Ekologiczny Dzień Rodziny”,
w którym wzięły  udział dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego Jelonek. Impreza miała na celu propagowanie ekologicznego stylu życia oraz integrowanie dzieci z rodzicami. Tego dnia dzieci mogły skorzystać z wielu atrakcji: dmuchanych zjeżdżalni, wziąć udział w wyścigach na dmuchanych rurach, uczestniczyć w zabawach z animatorem, szaleć w ogromnych bańkach mydlanych, robić ekologiczne doświadczenia oraz odebrać nagrodę za udział w  ekologicznym konkursie.

Od 2011 r. w organizację tego przedsięwzięcia czynnie włącza się Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice, które w ramach zadania publicznego powiatu toruńskiego złożyło w tym roku kolejny wniosek, pozyskując na ten cel tym razem 1500 zł. Środki te zostały w całości przeznaczone na „Ekologiczny Dzień Rodziny”.

Ten dzień był wyjątkowy dla przedszkolaków i ich rodziców, gdyż mogli go spędzić tylko ze sobą bez pośpiechu i z dala od codziennych zmartwień. Ten dzień był przepełniony radością, uśmiechem i zapamiętany na bardzo długo.

                                                                                     autor Aleksandra Buczek

19. 06. 2018

ZNAMY MISTRZA PRZEDSZKOLAKÓW W MEMORY!

 

18 czerwca odbył się wielki Finał Mistrzostw Przedszkolaków w Memory.

Spośród 60 najstarszych dzieci, które brały udział w kilkuetapowych eliminacjach zostało wyłonionych 8 wspaniałych Finalistów.

 

A oto zwycięzcy :

 

I miejsce – Dominika – grupa Słoneczka

II miejsce- Paweł- grupa Żabki

III miejsce – Kuba- grupa Słoneczka

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY

I DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ

W TYCH NIEZWYKŁYCH ROZGRYWKACH!

Koordynatorzy konkursu

Joanna Pucińska i Joanna Kulis

 

6. 06. 2018

  

MISTRZOSTWA PRZEDSZKOLAKÓW W MEMORY

       🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Drodzy Rodzice, kochane dzieci!!!

Mamy przyjemność poinformować, iż w wyniku przeprowadzonych w maju eliminacji wśród najstarszych przedszkolaków udało się wyłonić  ośmiu finalistów naszego konkursu.

Oto MISTRZOWIE MEMORY:

Grupa Żabki: Paweł, Agata, Oliwia

Grupa Słoneczka: Dominika

Filia Turzno: Zuzanna, Iga

Filia Łysomice: Mikołaj

Filia Zakrzewko: Laura

Finałowa ósemka 18 czerwca o godz. 10.30 w siedzibie głównej naszego przedszkola w Papowie Toruńskim   będzie walczyła o   Puchar Mistrza Memory 2018

WSZYSTKIM DZIECIOM DZIĘKUJEMY

ZA UDZIAŁ W ZABAWIE, 

A ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY

i zapraszamy na finał !!!

Koordynatorzy konkursu

Joanna Pucińska i Joanna Kulis

04.06.2018

Klauzula dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z  Art 1`3 RODO

 

25.05.2018

WYCIECZKA DO TEATRU IMPRESARYJNEGO W TORUNIU

Dnia 16 i 17 maja dzieci z Przedszkola Publicznego Jelonek z Papowa Toruńskiego wraz z filiami wyruszyli na wycieczkę do Torunia. Naszym celem był teatr impresaryjny. Dzieci obejrzały przedstawienie pt. „ Jacek i Placek na tropie Księżyca”. Byliśmy świadkami niesamowitej podróży, która odbywała się w dziwnym, wymyślonym przez jej uczestników świecie. Należeli do niego Jacek, Placek, Luna i muzycy. Pokonując kolejne przeszkody i poznając plejadę niebanalnych postaci, bohaterowie musieli ostatecznie zmierzyć się z prawdą o swojej rodzinie, co pozwoliło im dumnie wrócić do domu z sercami pełnymi miłości. Wróciliśmy do przedszkola pełni pozytywnych emocji i wrażeń, o których dzieci opowiadały do końca dnia.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców, która opłaciła bilety do teatru.

 

                                                               autor Aleksandra Buczek

 

21.05.2018

V Przedszkolny Konkurs Recytatorski

 

W środę, 9 maja odbył się, już piąty z kolei, Przedszkolny Konkurs Recytatorski.

W tym roku gościliśmy 35 uczestników z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu całej Gminy Łysomice. Dzieci rywalizowały w pięciu kategoriach wiekowych od 3 do 7 lat. W każdej kategorii wiekowej komisja sędziowska przyznała I, II i III miejsce. Celem konkursu jest propagowanie wśród przedszkolaków zainteresowania poezją dziecięcą a także integracja dzieci z terenu całej Gminy Łysomice.

W tegorocznym konkursie wspaniałe nagrody dla uczestników ufundowali:

Przewodniczący Rady Gminy Łysomice, Firma LUX, Firma WAND, Firma PERFECT SERVICE, SGB Bank Spółdzielczy Oddział w Łysomicach, Firma ALUFIRE oraz Przedszkole Publiczne „Jelonek”.

 

Serdecznie dziękujemy sponsorom oraz wszystkim uczestnikom za udział a zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy!

Koordynatorki konkursu

 

23.04.2018

plakat konkurs

18.04.2018

“Czary -mary”  czyli wizyta magika z naszym przedszkolu

 

 

Nasze przedszkole odwiedził iluzjonista, który wprowadził dzieci w świat magii. Dzieci miały możliwość przeżycia czegoś niezwykłego, ponieważ  aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu. Uczyły się tajemniczych zaklęć, a odważni ochotnicy pomagali mistrzowi w jego pokazie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

Wychowawcy grup

10.04.2018

 

plakat_na_strone

 

9.04.2018

Rodziców zakwalifikowanych dzieci proszę o podpisanie

,,Woli przyjęcia dziecka do przedszkola”.

Dokument wymaga podpisu obojga rodziców. Druk można pobrać tutaj:

 plakat eko kwiaty

29.03.2018

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych pojawią się

w piątek 6 kwietnia 2018.

Lista zostanie zawieszona na drzwiach wejściowych Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim o godz. 14.00. Informacja na stronie internetowej pojawi się nieco później tj. do godz. 18.00.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

M. Buller- Jóźwicka

3.04.2018

ŚNIADANIE WIELKANOCNE

Tradycyjnie w Przedszkolu „Jelonek” w Papowie Toruńskim odbyło się uroczyste „Śniadanie Wielkanocne”.  Dnia 28.03.2018r. w przedszkolu zorganizowano śniadanie wielkanocne, aby dzieci mogły je przeżyć w gronie rówieśników. Celem tego spotkania było wprowadzenie najmłodszych w nastrój Świąt Wielkanocnych oraz integrację wszystkich grup. Dzieci bardzo aktywnie włączyły się w przygotowanie stołu. Na stole znalazły się tradycyjne świąteczne pokarmy oraz ozdoby wcześniej przygotowane przez dzieci.

Wychowawcy grup

28.03.2018

c047ca8aa9110e40101c_720x540_cropromiar-niestandardowy

27.03.2018

gg2017-baner-strona-www

Jeden grosz znaczy niewiele,

ale Góra Grosza jest największa na świecie.

 

Przedszkole Publiczne Jelonek po raz  drugi włączyło się  w ogólnopolską akcję ,,Góra grosza”. Celem tej zbiórki jest pomoc dzieciom, które wychowują się w domach dziecka lub rodzinach zastępczych. W tym roku łącznie zebraliśmy aż 382,41 zł. Serdecznie dziękuję grupie Pszczółki, która uzbierała najwięcej ,,groszaków”. Jesteście liderami tegorocznej zbiórki. Bardzo dziękuję też innym grupom, bo bez waszego wkładu nie byłaby możliwa taka suma.

 

GRUPA KWOTA KWOTA/DZIECKO
Pszczółki

Lulkowo

123,20 15,40/dz.
Jagódki

Gostkowo

90,21 4,51/dz.
Biedronki

Zakrzewko

65,63 3,45/dz.
Motylki

Turzno

41,71 1,67/dz.
Rybki

Łysomice

21,94 1,57/dz.
Sowy, Słoneczka

i Żabki

Papowo Toruńskie

39,72 0,53/ dz.
RAZEM 382,41

 

Organizator akcji

Małgorzata Buller- Jóźwicka

paluszkowa wiosna info na strone

 

05.03.2018

Kochane dzieci, drodzy rodzice 🙂 🙂 🙂 🙂

Z okazji Europejskiego Dnia Logopedy

mam wielką radość i zaszczyt przedstawić wyniki konkursu

na najbardziej pomysłowego …LOGO-Ludka i jego imię!!!

KATEGORIA: dzieci trzyletnie

I MIEJSCE Dominik Duszyński, Natalia Nowaczyńska

KATEGORIA: dzieci czteroletnie

I MIEJSCE Natalia Piotrowska, Zuzanna Michalska, Fabian Lubomski;
II MIEJSCE Natalia Kurek, Wiktoria Suhak, Leon Centkowski;
III MIEJSCE Lilianna Rolle, Oskar Buller.

KATEGORIA: dzieci pięcioletnie

I MIEJSCE Mateusz Różański, Igor Łacheta, Aleksandra Kurkowska;
II MIEJSCE Karolina Sadowska, Laura Saletnik;
III MIEJSCE Oliwier Kulwicki, Alicja Glamowska;
Wyróżnienie: Ksawery Pawlak, Natalia Andela.

KATEGORIA: dzieci sześcioletnie

I MIEJSCE Oliwier Zmudziński, Wiktor Kafka, Przemysław Pliszka;
II MIEJSCE Nadia Śliwińska, Mateusz Grabowski, Krzysztof Bucoń;
III MIEJSCE Iga Wojciechowska, Szymon Talarek.

Gratuluję!!!

NAGRODY ZOSTANĄ WRĘCZONE W  PIĄTEK 16 MARCA
 W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

Liczba prac konkursowych oraz sposób ich wykonania- pełen niezwykłej kreatywności i poczucia humoru- przewyższył moje oczekiwania
Serdecznie dziękuję za ogromne zaangażowanie w pracę przy LOGO-Ludkach i udział w konkursie. Kontakt z każdym z nich sprawił mi ogromną radość.
Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z wystawy prezentującej prace konkursowe, która znajduje się w holu siedziby głównej naszego przedszkola… i do udziału w konkursie za rok.

 Joanna Kulis

27.02.2018

RUSZA NABÓR DO

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO JELONEK

szczegóły w zakładce Rekrutacja

 

 

19.02.2018

Walentynki u Słoneczek, Sówek i Żabek

 

Walentynki  to okazja do okazywania sobie uczuć. Ten dzień skłania nas do okazania ukochanej osobie jak bardzo nam na niej zależy, jak bardzo ją kochamy. W naszym Przedszkolu bawiliśmy się walentynkowo – dzieci ubrały się na czerwono, sale przystrojone były serduszkami, dzieci przygotowały niespodzianki swoim kolegom czy koleżankom w grupie, swoim najbliższym. Serca towarzyszyły nam przez cały dzień -przyklejaliśmy je na “Drzewku przyjaźni”, wydzieraliśmy z wycinanki, kolorowaliśmy. Były konkursy, zagadki, zabawa przy muzyce. Najważniejsze, że nie zabrakło uśmiechu, bo przecież o to  najbardziej nam chodziło. Wszystkim ten dzień bardzo się podobał – szkoda, że jest tylko raz w roku…

Wszystkim życzymy  dużo miłości!

 

Joanna Pucińska

Joanna Wojtulska

logo

Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. Dla przedszkolaków to dzień niezwykły i wyczekiwany przez wiele tygodni. W tym roku na bal karnawałowy udaliśmy się z innymi grupami przedszkolnymi do Szkoły Podstawowej
w Łysomicach. Na tą wyjątkową okazję Rada Rodziców Przedszkola Publicznego Jelonek zaprosiła do prowadzenia balu grupę „Magra”, która zachęcała do tańca wesołą muzyką. Były pląsy, wygibasy, prezentacja strojów karnawałowych, konkursy oraz słodki poczęstunek. Bal umożliwił dzieciom integrację z przedszkolakami
z   grupy „Żabki”, „Słoneczka”, „Rybki” i „Pszczółki”. Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opuszczały salę balową.

Serdeczne podziękowania dla Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w Łysomicach za udostępnienie sali teatralnej, grupie „Magra” za poprowadzenie imprezy oraz Radzie Rodziców przedszkola Publicznego Jelonek za pomoc w organizacji.

                                                                           autor Aleksandra Buczek

 

07.02.2018

Bal Karnawałowy 2018

Z okazji nadchodzącego
EUROPEJSKIEGO DNIA LOGOPEDY
( 6 marca)
zapraszam dzieci biorące udział w zajęciach logopedycznych
i ich rodziców do udziału w konkursie na

LOGO-Ludka

Aby wziąć udział w konkursie należy:

Wykonać trójwymarową postać LOGO-Ludka → →wielkość, technika, materiały –DOWOLNE !!!
Nadać mu IMIĘ …śmieszne, dziwne, niesamowite…zawierające głoskę/głoski ćwiczone w trakcie zajęć z logopedą
Zapis imienia umieścić w dowolny sposób na postaci LOGO-Ludka
Pracę wraz z dołączoną metryczką ( imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa przedszkola/szkoły, grupy przedszkolnej) złożyć u wychowawcy grupy do 2 marca
Czekać na werdykt i …nagrodę 🙂

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 6 MARCA na stronie internetowej Przedszkola Publicznego „Jelonek” przedszkole-jelonek.pl

JOANNA KULIS logopeda (asiacoolis@wp.pl)

24.01.2018

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek “Kolędujmy Małemu…”

 

11 stycznia 2018r. Przedszkole Publiczne “Jelonek” zorganizowało Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek “kolędujmy Małemu…”, którego koordynatorem była Małgorzata Jankowska.

Konkurs odbył się w auli Szkoły Podstawowej w Turznie. Celem konkursu było: podtrzymywanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewu kolęd, promowanie talentów, stworzenie możliwości prezentowania się przed szerszą publicznością oraz  integracja środowisk przedszkolnych.

Popisy wokalne oceniała komisja:

Mariola Wegner – dyrektor Przedszkola Publicznego “Jelonek” w Papowie Tor.

Jarosław Sienkiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Turznie

Roman Wojda – wiceprzewodniczący Rady Gminy w Łysomicach

Emilia Zielińska – radna gminy Łysomice

W konkursie wzięło udział 22  wokalistów, w dwóch kategoriach wiekowych (3-4 latki oraz 5-6 latki). Wszyscy wokaliści wspaniale  zaprezentowali się publiczności, która nagrodziła wszystkie występy gromkimi brawami.

Jury nagrodziło następujących wokalistów:

Kategoria  dzieci 3-4 letnich:

1 miejsce– Wiktoria Hartowicz – Przedszkole Publiczne “Jelonek” w Papowie Tor.

2 miejsce – Gabriela Gajur – Przedszkole Publiczne “Jelonek” – filia Turzno

3 miejsce – Nina Różycka –  Przedszkole Publiczne “Jelonek” – filia Turzno

Kategoria dzieci 5-6 letnich:

1 miejsce – Klaudia Pawłowska – Szkoła Podstawowa w Turznie

2 miejsce – Julia Kurek – Szkoła Podstawowa Łysomice

3 miejsce Ex aequo

·         Nadia Czyż – Szkoła Podstawowa Łysomice

·         Aida Dembek – Dwujęzyczne Przedszkole Pod Klonowym Listkiem – Łysomice

Wszystkim wokalistom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów wokalnych, a rodzicom oraz nauczycielom dziękujemy za przygotowanie dzieci do konkursu oraz  podtrzymywaniu tradycji kolędowania.

 

Małgorzata Jankowska

02.01.2018

plakat konkurs kolęd

22.12.2017

Logo

WIGILIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM JELONEK

 

„Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.”

Święta Bożego Narodzenia to dla wszystkich czas pełen radości, życzliwości, uśmiechu, zatrzymania się na chwilkę od codziennych spraw i spędzenia go tylko z najbliższymi. Dlatego właśnie 20 grudnia odbyła się uroczysta Wigilia łącząc wszystkich jak jedna wielka rodzina, w której uczestniczyły wszystkie grupy z Przedszkola Publicznego Jelonek z Papowa Toruńskiego, pracownicy placówki oraz zaproszeni goście, a wśród nich Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Ks. Proboszcz papowskiej parafii Jarosław Ciechanowski, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łysomice Marek Komuda oraz Radni Gminy Łysomice. Część pierwsza rozpoczęła się od rozstrzygnięcia konkursów: „Świąteczne drzewko” oraz „Jesienne masowanie, rymów zbieranie”. Następnie Wójt Gminy Łysomice i Dyrektor Przedszkola  Mariola Wegner złożyli życzenia na święta i na nadchodzący Nowy Rok,życząc wszystkim dużo uśmiechu i jak najwięcej takich radosnych chwil, których na co dzień czasami nam brakuje. W części oficjalnej spotkania odbyło się także uroczyste wręczenie Aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego Małgorzacie Buller- Jóźwickiej.  Tradycyjnie jak zawsze wystawiane były Jasełka, przygotowane przez  najstarszą grupę, w tym roku były to „Żabki”, które stanęły na wysokości zadania i wcielili się w rolę jak prawdziwi aktorzy. Po ich występie przyszła kolej na rodziców, którzy również wykonali powierzone im zadania wzorowo. Trzy mamy odczytały świąteczne anegdoty, a jedna przepięknie zaśpiewała piosenkę „Jest taki dzień”. Ale to jeszcze nie był koniec niespodzianek w tym dniu. Po oficjalnej części, przyszedł czas na występ teatru „Vaśka” oraz moment, na który dzieci najbardziej czekały –  odwiedziny świętego Mikołaja. Na twarzach wszystkich dzieci pojawiły się uśmiechy, kiedy były wywoływane po odbiór paczki. To było piękne spotkanie, jednej wielkiej – przedszkolnej rodziny, które długo pozostanie w naszej pamięci.

 

                                      autor Aleksandra Buczek

19.12.2017

Poniżej zamieszczamy wyniki konkursu “ŚWIĄTECZNE DRZEWKO”

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie. 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 20.12.2017r. o godzinie 16.00 podczas spotkania wigilijnego w świetlicy w Papowie Toruńskim. Laureatów serdecznie zapraszamy. 

Koordynatorzy konkursu
Justyna Wojnowska-Wachowiak
Joanna Wojtulska

5-6  

 

Mikołajkowe spotkanie

Piątego grudnia w przedszkolu w Zakrzewku na Mikołajkowym przedstawieniu spotkały się dzieci z  wszystkich Filii oraz z oddziału w Turznie. Dzieci wspaniale bawiły się oglądając przygody wesołej Bombki i jej przyjaciela Prezencika. Na koniec nie zabrakło także wizyty Świętego Mikołaja, z którym dzieci porozmawiały o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze a wszystkie przedszkolaki cieszyły się mogąc po raz kolejny spędzić czas ze swoimi koleżankami i kolegami z innych grup.

Milena Gil

12.12.2017

 

SZLACHETNE SERCA

                Po raz trzeci w Przedszkolu Jelonek gromadziliśmy dary dla potrzebującej rodziny. Po raz trzeci także akcja zakończyła się niesamowitym sukcesem. Wszystkie potrzeby rodziny a także jej małe życzenia zostały spełnione. Pani Helena i Klaudia otrzymały m.in. kuchenkę mikrofalową, pościel, ręczniki, nowe buty i kurtkę dla dziewczynki a także książki, zabawki i niezbędne 8-latce, przybory szkolne. W sumie do rodziny pojechało 26 paczek.

              Miałam możliwość rozmowy z panią Heleną. Było to niezwykle wzruszające. Wdzięczności i radości jaką sprawiliśmy tej rodzinie nie sposób opisać. Jedno jest pewne, ta rodzina potrzebowała naszej pomocy a dzięki niej będzie obchodziła wspaniałe Święta Bożego Narodzenia.

Serdeczne podziękowania składam wszystkim,

którzy przyczynili się do tej akcji.

Dziękuję Rodzicom i Dzieciom,

a także Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom

Przedszkola Publicznego Jelonek.

koordynator Szlachetnej Paczki
M. Buller- Jóźwicka

2

Wigilijny cud….

7.11.2017r dzieci z przedszkola w Papowie Toruńskim, Turzna, Łysomic i Lulkowa wybrały się na wycieczkę do Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru w Toruniu na spektakl “Gra warta piernika, czyli Maurycy i Kolędnicy”. Bilety opłacone zostały przez przedszkole w ramach zajęć dodatkowych.

Przez ponad godzinę aktorzy śpiewali, tańczyli, zabawiając publiczność błyskotliwymi tekstami, sprawili, że mali widzowie nie nudzili się ani przez chwilę. Spektakl ten opowiadał o sile dobrych uczynków i wiary w Wigilijny cud. Niewątpliwe historia ta wprowadziła w optymistyczny, pełen wiary świąteczny nastrój.

 

Organizator wycieczki

Justyna Wojnowska-Wachowiak

FINAŁ KONKURSU
Jesienne masowanie, rymów zbieranie

Drodzy Rodzice, kochane dzieci!!!
Z wielką radością przedstawiam laureatów konkursu:

I miejsce Martyna Talarek z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Świerczynkach
I miejsce Julia Kurek z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Łysomicach
I miejsce Mateusz Buczek z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Łysomicach

II miejsce Amelia Borkowska z Przedszkola Publicznego „Jelonek” filia Łysomice

III miejsce Przemysław Pliszka z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Łysomicach
WYRÓŻNIENIA
Wiktoria Nickel z Przedszkola Publicznego „Jelonek” filia Łysomice
Jakub Czerwiński z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Łysomicach

Serdecznie dziękuję za udział w konkursie oraz gratuluję talentu, kreatywności i pracowitości wszystkim uczestnikom i ich rodzicom!!!!

Joanna Kulis

 

 

 

10.12.2017

Logo

 27.11.2017

Czary Mary, Czary Mary,

Niech się staną

Wielkie Czary!

27 listopada miało miejsce wielkie wydarzenie! Zaprzyjaźnione przedszkolaki z grup Biedronki, Jagódki i Pszczółki spotkały się w Gostkowie na wspaniałym Balu Andrzejkowym.

W tym wyjątkowym dniu wszystkie dzieci zamieniły się w niezwykłe postacie. Sala przedszkolna stała się w salą balową i pojawiły się wróżki, czarodziejki, czarodzieje, księżniczki, superbohaterowie, policjanci, strażacy, piraci i jeszcze wiele, wiele innych.

Andrzejki to czas wróżb, w związku z tym Pani Magda, Pani Milena i Pani Monika przeobraziły się w cyganki. Przy pomocy swych niezwykłych umiejętności cyganki przekazały dzieciom część swej mocy i nauczyły kilku najbardziej przydatnych wróżb, i zaklęć. Nasze przedszkolaki wraz z cygankami rozpoczęły wróżenie i dowiedziały się, jaka wspaniała przyszłość je czeka.

Jak to zwykle na balu bywa był także czas na tańce i świetną zabawę. Wszystkie Biedronki, Jagódki i Pszczółki wspaniale się bawiły ze swoimi kolegami i koleżankami. Mamy pewność, że nasza przyjaźń będzie się dalej rozwijać i jeszcze wiele razy spotkamy się na podobnych, rewelacyjnych imprezach!

 

                                                                                                                               Autorzy:

Milena Gil

Monika Kobusińska

Magdalena Kozłowska

Zakończenie akcji „Idzie zima-okaż serce”

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do zorganizowanej zbiórki darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w Toruniu.

 

Koordynator akcji:

Justyna Wojnowska-Wachowiak

27.11.2017

CZASEM ŻEBY WPAŚĆ W BIEDĘ

WYSTARCZY TYLKO SIĘ URODZIĆ

Znalezione obrazy dla zapytania SZLACHETNA PACZKA 2017

Już po raz trzeci Przedszkole Jelonek włącza się w akcję Szlachetna Paczka. W tym roku chcemy pomóc Pani Helenie i jej wnuczce.

Pani Helena (82l.) od 5-ciu lat wychowuje swoją wnuczkę Klaudię (8l.), która została porzucona przez własną matkę. Dziewczynka mieszkała z dziadkami swojej mamy, którzy zamiast się nią opiekować woleli sięgać po alkohol, z tego też względu, dziewczynka często głodowała, spała na podłodze, lub uciekała z domu, aby ukryć się na klatce schodowej. Po ingerencji pani Heleny w odpowiednich instytucjach, otrzymała prawną opiekę nad dziewczynką, którą wychowuje jak własną córkę. Rodzina utrzymuje się dzięki rencie rodzinnej pani Heleny (1200 zł), zasiłku stałego (660 zł) oraz pomocy z programu 500+, po odliczeniu kosztów utrzymania mieszkania i leczenia (1250 zł) na jednego członka rodziny pozostaje 555 zł miesięcznie. Babcia jest bardzo dumna ze swojej wnuczki, której chce zapewnić jak najlepsza przyszłość po tym co ją spotkało w dzieciństwie.

Rodzina najbardziej potrzebuje:

Żywność trwała

Herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, olej, konserwy rybne, ryż, mąka, warzywa w puszkach
                   Środki czystości Proszek do prania, Płyn do mycia naczyń, Mydło/żel myjący, Pasta do zębów, Płyny czyszczące, Szampon, Szczoteczka do zębów
 Odzież Helena   Rodzaj odzieży:        zimowe

Kategoria:                płaszcz

Rozmiar:                  na 1,50m

Sylwetka:                owalna

Uwagi:                    czarny

  Klaudia

 

  Rodzaj odzieży:        zimowe

Kategoria:               płaszczyk

Rozmiar:                 na 1,20m

Sylwetka:                szczupła

Uwagi:                    czerwony

 

                        Obuwie

 

   Rodzaj obuwia:        zimowe

Kategoria:               kozaczki

Rozmiar:                 32

 

                     Pomoce szkolne

Zeszyty, Farbki, Papier kolorowy, Plecak, Bloki, Klej, Nożyczki, Przybory do pisania, Kredki, Plastelina, Piórnik

  Wyposażenie mieszkania

Koc, Ręczniki, Pościel

 Inne potrzeby

Kuchenka mikrofalowa

           Specjalne         upominki

Helena kosmetyki
Klaudia książka

W ubiegłym roku Państwa hojność była ogromna. W tym roku kolejna rodzina potrzebuje pomocy dobrych ludzi. Zachęcam do udziału w akcji.

Zbiórka trwa do 7. 12. 2017.

 

KOORDYNATOR ZBIÓRKI

Małgorzata Buller- Jóźwicka

18.11.2017:

Dzisiaj wielka jest rocznica

Jedenasty Listopada!…

Uroczyście biją dzwony

w mieście flagi rozwinięto

 a me serce się raduje,

że obchodzę polskie święto.

 

W tym roku, obchody Święta Niepodległości w naszym Przedszkolu nabrały szczególnie uroczystej oprawy. 8 listopada budynek przedszkolny udekorowany został biało-czerwonymi flagami, natomiast w  każdej sali dominowały barwy narodowe i symbole patriotyczne.

Do udziału w obchodach rocznicy 11 listopada oraz przygotowanej przez nasze Przedszkole z tej okazji uroczystej akademii pt. “Mali Patrioci” , zaproszenie przyjęli: Wójt Gminy Łysomice Pan Piotr Kowal; Przewodniczący Rady Gminy Łysomice Pan Robert Kożuchowski; Radna Gminy Łysomice Pani Emilia Zielińska; Pan major Kamil Czop oraz kadra naszego Przedszkola.

W części oficjalnej uroczystości, Dyrektor Przedszkola Jelonek– Pani Mariola Wegner powitała przybyłych gości, a następnie dzieci przedstawiły program artystyczny składający się z wierszy okolicznościowych i pieśni patriotycznych. Mali aktorzy w odświętnych strojach pod opieką pań nauczycielek – piosenką, wierszem i tańcem m.in. polonezem, „oprowadziły” widzów przez historię naszego kraju, jego geograficzne zróżnicowanie i bogatą tradycję. Występ przedszkolaków nagrodzony został gromkimi brawami, a ich przygotowanie, zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent – doceniony został przez Pana Wójta Piotra Kowala i Przewodniczącego Rady Pana Roberta Kożuchowskiego, którzy w słowach podziękowania – życzyli wszystkim dzieciom dalszych sukcesów, uśmiechu,  samych radosnych chwil i bycia prawdziwymi Patriotami !

Po części artystycznej dzieci zabrały się za wykonanie wspólnie z zaproszonymi gośćmi biało-czerwonych kotylionów, które każdy z dumą prezentował. To był naprawdę wyjątkowy dzień .

Niebawem na stronie pojawi się film z uroczystości.

 

Karolina Rybicka

Joanna Pucińska

08.11.2017:

KOMAREK SZUKA KOCHAJĄCEGO DOMU

Dzieci z grupy Jagódki z Gostkowa, wielcy wygrani ,,Kasztanobrania”,

dokonali wyboru zwierzęcia do wirtualnej adopcji. Wybór padł na Komarka.

Informacja i zdjęcia pochodzą ze strony Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu.

Około roczny, średniej wielkości psiak, o ładnym, pręgowanym umaszczeniu. Trafił do schroniska jako bezpański, pod koniec sierpnia 2017 r. Komarek jest jeszcze dość niepewny siebie, nie do końca odnalazł się w nowej dla niego rzeczywistości. Na wybiegu chętnie poznaje teren, biega, węszy, ale nie wie za bardzo czego się spodziewać po człowieku. Da się pogłaskać, chętnie zje smaczka, ale ostrożnie. Szukamy dla Komarka spokojnego domu, w którym nowy opiekun zechce pokazać Komarkowi świat od dobrej strony i da mu czas na odbudowanie zaufania.

Opis i foto: Kamila Pokrzywnicka

psiak

organizator  akcji

M. Buller- Jóźwicka

Wizyta Policjantów

 

            3 listopada w Przedszkolu Publicznym Jelonek w Papowie Toruńskim gościliśmy Panów Policjantów z Komisariatu Policji w Chełmży. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo dzieci na drogach.  Policjanci tego dnia przedstawili dzieciom swoją pracę, opowiadali czym zajmują się na co dzień, pokazywali swoje wyposażenie – kajdanki, lizak, odznakę. Policjanci przypomnieli dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz najważniejszy numer alarmowy 112. Ten dzień przedszkolaki na pewno zapamiętają na długo.

 

Joanna Pucińska

 

30.10.2017:

REGULAMIN KONKURSU

„ Jesienne masowanie, rymów zbieranie”

Konkurs powstał na kanwie prezentowanych przez prof. Martę Bogdanowicz w zbiorze

 „ Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki” rymowanek z masażykami.

„Zabawy oparte na dotyku zwane „masażykami” służą pogłębianiu więzi uczuciowej i psychicznej. W „masażykach” nie chodzi o klasyczny masaż, lecz sposób, w jaki rodzic nawiąże kontakt z dzieckiem, czyli delikatny dotyk, mający charakter pełnej miłości komunikacji. Masując dorosły powinien zachować spokój i akceptować doznania dziecka. Dzieci są z natury ruchliwe i pobudliwe. Ze względu na niedojrzały układ nerwowy mają trudności z ze skupieniem uwagi, uspokojeniem się i zrelaksowaniem. Z obserwacji wynika, iż udaje się to osiągnąć, gdy do czułego kontaktu dotykowego dołączymy słowa. Te wyraziste doznania skupiają uwagę dziecka na własnym ciele i zabawie z rodzicem, która zaspokaja wiele jego potrzeb psychicznych ( miłości, bezpieczeństwa, radości i śmiechu) (…)”

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich i ich rodziców.

 2. Pracę konkursową należy przesłać na adres: Przedszkole Publiczne „Jelonek” w Papowie Toruńskim,ul. Warszawska 24, 87-148 Łysomice.

Każda praca na odwrocie  zaopatrzona musi być w metryczkę zawierającą:

 • dane osobowe twórców,

 • wiek dziecka,

 • nazwę przedszkola, do którego uczęszcza,

 • dane osobowe wychowawcy i/lub logopedy, pod opieką którego powstała praca.

Przykład wierszyka z masażykiem znajduje się w dolnej części plakatu informującego o konkursie.

 1. 4 grudnia 2017nastąpi zebranie jury i rozstrzygnięcie konkursu.

Informacja na temat wyników konkursu i miejscu wręczenia nagród zostanie przesłana drogą mailową

 

TEATRZYK „TOLERANCJA”

18.10.2017r. nasze przedszkole odwiedzili aktorzy z Krakowa, którzy zaprezentowali nam przedstawienie pt.” Tolerancja”.  Była to opowieść o Hipopotamie Flipciu, któremu koleżanki bardzo dokuczały. Lecz Hipcio otrzymuje pomoc i szykuje się na bal gdzie zaskakuje wszystkich swoją przemianą. Bajka ta uczy, że nie wolno wyśmiewać innych i w każdym z nas jest coś dobrego. Zwraca również uwagę na to, że należy o siebie dbać. Dzieciom bardzo podobało się przedstawienie podczas którego aktywnie uczestniczyły .

autor: Natalia Szynal

18.10.2017:

KONKURS KASZTANOBRANIE ROZSTRZYGNIĘTY

Miło mi poinformować, że w tym roku zebraliśmy 935 kg. kasztanów! Zwycięzcami zostali:

I miejsce zajęły dzieci z grupy JAGÓDKI  z Gostkowa 245 kg. (12,3 kg./dziecko)

II miejsce zajęły dzieci z grupy PSZCZÓŁKI z Lulkowa 95 kg. (10,6 kg./ dziecko)

III miejsce zajęły dzieci z grupy RYBKI z Łysomic 80 kg. (5,7 kg./ dziecko)

GRATULUJEMY!!!

Ze sprzedaży uzyskałyśmy 374 zł. Kwotę tą przekażemy na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu.

Nasza akcja ma sens! W ubiegłym roku wirtualnie zaadoptowaliśmy Bratka. Właśnie wczoraj dostałam informacje, że nasz podopieczny ma już dom, opuścił Schronisko.

Bardzo dziękuję Dzieciom i Rodzicom za zaangażowanie w tegoroczny konkurs.

Zachęcam do adopcji zwierząt ze schroniska, zarówno standardowej jak i wirtualnej. Tu znajdziecie Państwo zwierzaki, które czekają na prawdziwy, ciepły dom.

Strona Schroniska w Toruniu

Strona wolontariuszy Schroniska w Toruniu

organizator:

Małgorzata Buller- Jóźwicka

27.09.2017:

ramka1

 

25.09.2017:

„pies szarik na tropie ZŁODZIEJA”

15 września nasze przedszkole odwiedzili aktorzy z Krakowa. Zaprezentowali nam widowisko pełne humoru z psem Szarikiem na czele. Wszystkie grupy z uwagą i przejęciem oglądały przedstawienie, ale na pochwałę zasługują najmłodsze przedszkolaki, które są z nami od 1 września i było to dla nich pierwsze przedstawienie.

 

autor Aleksandra Buczek

20.09.2017:

 

Oferta pracy na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego
Dyrektor  Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim
ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko  nauczyciela wychowania przedszkolnego -zastępstwo

I. Przedmiot naboru:
§  Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego ( zastępstwo za nauczyciela na zwolnieniu lekarskim)
§  Miejsce wykonywania pracy: Turzno
§  Okres zatrudnienia:  od 25 września 2017r
§  Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo na podstawie ustawy Karta Nauczyciela
§  Wymiar etatu: 1 etat (wymiar czasu pracy: 25 godzin dydaktycznych w tygodniu), praca zmianowa od 6,30 do 11,30;   11,30 do 16,30.

II. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba fizyczna, która spełnia następujące wymagania:

– Posiada wykształcenie  wyższe magisterskie z pedagogiki przedszkolnej lub wczesnoszkolnej  (Wykształcenie zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 sierpnia 2017 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)
– Posiada obywatelstwo polskiego;
– Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
– Wykazuje się brakiem prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
– Przestrzega podstawowych zasad moralnych;
– Spełnia warunki zdrowotne pozwalające na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego;

III. Wymagania dodatkowe:


§  Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie;
§  Komunikatywność – Łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi;

IV. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:

Organizowanie i prowadzenie pracy opiekuńczej i dydaktyczno-wychowawczej
w oddziale przedszkolnym w oparciu o nową Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego;
Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków;
Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej;
Dobór pomocy dydaktycznych i edukacyjnych oraz przygotowywanie materiałów dydaktycznych do zajęć;
Dbanie o ład i porządek w przydzielonej sali;
Otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metod
i form pracy do jego możliwości;
Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych oraz informowanie rodziców o postępach dzieci;
Stałe doskonalenie metod pracy z dziećmi, podnoszenie wiedzy pedagogicznej, rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy;
Prowadzenie obserwacji pedagogicznej służącej poznawaniu swoich wychowanków;
Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

V. Wymagane dokumenty:


§  List motywacyjny wraz uzasadnieniem przystąpienia do naboru na wolne stanowisko wychowania przedszkolnego
§  Życiorys (CV);
List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.)” oraz numerem telefonu kontaktowego wraz z adresem e-mail.
§  Kwestionariusz osobowy;
§  Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo [ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
§  Kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
§  Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie  Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim ul. Warszawska 24 ,Telefon; 56 678 32 83,   509 470 203.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciela.”

VII. Inne informacje:

O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

19.09.2017:

GRYZIEMY

 

18.09.2017:

 

DOŻYNKI GMINNE 2017

Dnia 10.09.2017 r. w Gostkowie odbyły się Dożynki Gminne. Przedszkolaki z Przedszkola Publicznego „Jelonek”, jak co roku uświetniły je swoim pięknym występem. Wykonały one następujące utwory : „Miała baba koguta”, „Ojciec Wirgiliusz”, oraz staropolską pieśń „W moim ogródecku”. Tę ostatnią wykonywały wszystkie przedszkolaki wraz z trzema solistkami- absolwentkami naszego przedszkola : Klaudią Pawłowską, Izabelą Sumarą oraz Julią Kurek.  Gratulujemy serdecznie wszystkim rodzicom utalentowanych pociech i życzymy kolejnych sukcesów artystycznych. Zapraszamy na krótką relację filmową.

 

Karolina Rybicka

23.08.2017:

zebrania z rodzicami- na stronę

23.06.2017:

“TO JUŻ CZAS, TO JUŻ CZAS JUTRO SZKOŁA CZEKA NAS”

W dniu 29.06.2017 r. zakończyliśmy w naszym przedszkolu rok szkolny 2016/2017.
Podczas uroczystości dzieci podziękowały za edukację pięknym występem artystycznym, podczas którego recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Dzieci z grupy “Sowy” oraz starsze dzieci z grupy “Słoneczka” pożegnały przedszkole, a młodsze pożegnały starszaków, życząc im wielu sukcesów w szkole. Po zakończeniu występów głos zabrała pani dyrektor przedszkola Mariola Wegner, dziękując dzieciom za ich aktywność oraz ich rodzicom za cały rok współpracy z przedszkolem. Kolejno głos zabrali Wójt Gminy Łysomice p. Piotr Kowal oraz przewodniczący Rady Gminy p. Robert Kożuchowski dziękując za występy i życząc udanych, bezpiecznych wakacji. Na zakończenie zostały wręczone dzieciom dyplomy oraz ramki ze zdjęciami grupowymi.

Justyna Wojnowska-Wachowiak

23.06.2017:

IV KONKURS RECYTATORSKI

Nasze przedszkole już po raz czwarty było organizatorem konkursu recytatorskiego, w którym brały udział dzieci z Przedszkola Publicznego “Jelonek” oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych znajdujących się na terenie gminy Łysomice. Założeniem konkursu było rozwijanie u dzieci właściwej wymowy, recytacji i interpretacji utworu oraz możliwość prezentacji przed publicznością. Konkurs aktywnie wspierali rodzice dbając o przygotowanie małych artystów do występu.
Jury w składzie p. Piotr Kowal- wójt gminy Łysomice, p. Mariola Wegner- dyrektor przedszkola “Jelonek”, p. Jan Kalinowski – wicedyrektor szkoły w Łysomicach miało bardzo twardy orzech do zgryzienia, aby wyłonić zwycięzców. Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz dzięki sponsorom nagrody. Gratulujemy zwycięzcom oraz życzymy każdemu uczestnikowi dalszych sukcesów.

22.06.2017:

Gminny Dzień Matki

Już po raz dziewiąty, w kościele p.w. Św. Mikołaja w Papowie Toruńskim odbył się uroczysty koncert z okazji Dnia Matki. Nasze przedszkolaki miały okazję wyrazić poprzez śpiew wielką miłość, jaką darzą swoje mamy. Była to niewątpliwie bardzo wzruszająca uroczystość.

20.06.2017:

logo

III OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA „Jelonki na start”

Już trzeci raz 8 czerwca na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Turznie odbyła się sportowa Olimpiada Przedszkolaków z gminy Łysomice, organizowana przez Przedszkole Publiczne „Jelonek” w Papowie Toruńskim, a koordynowana przez nauczycielki: Joannę Wojtulską i Justynę Wojnowską-Wachowiak. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Łysomice Pan Piotr Kowal. Nad prawidłowym przebiegiem  zmagań sportowych oraz bezpieczeństwem uczestników czuwała pani Lidia Haladyn- ratownik medyczny i sędzia główny na olimpiadzie.

Imprezę rozpoczął przemarsz wszystkich drużyn, które dumnie prezentowały swoje transparenty. Nie zabrakło pochodni olimpijskiej i znicza olimpijskiego, który został uroczyście odpalony przez Wójta Gminy Łysomice pana Piotra Kowala. Po uroczystym otwarciu olimpiady przez Dyrektora przedszkola –panią Mariolę Wegner, przemówieniu zaproszonych gości, odśpiewaniu hymnu przez wszystkich zawodników oraz złożeniu uroczystego ślubowania, nastąpił czas na sportowe współzawodnictwo.

Mottem przewodnim olimpiady stały się słowa piosenki: „…zawsze wygrywa ten kto dobrze bawi się, zasady fair play dobrze zna…”  i właśnie dobra zabawa na sportowo była w tym dniu  najważniejsza. A wzięło w niej udział blisko 150 dzieci reprezentujących placówki z całej gminy. Drużyny startowały w dwóch grupach wiekowych. W grupie wiekowej 3-5-latków wzięły udział dzieci z Przedszkola Publicznego „Jelonek” w Papowie Toruńskim oraz z filii w: Łysomicach, Turznie, Gostkowie, Lulkowie i Zakrzewku.  Z kolei w kategorii oddziałów „0” zmagały się reprezentacje dzieci z oddziałów przedszkolnych: Szkoły Podstawowej w Świerczynkach i Ostaszewie, odziały „A” i „B” z ZS Nr1 w Łysomicach oraz dzieci z Przedszkola Publicznego „Jelonek”- grupa Sowy.

Mali zawodnicy wykazali się wieloma umiejętnościami w zakresie biegania, skakania, zręczności, siły i współdziałania w zespole. Atmosfera była wspaniała . Doskonale bawiły się nie tylko dzieci, ale też towarzyszące im rodziny, które kibicowały i dopingowały swoich zawodników. Swoją sprawnością mogli wykazać się też rodzice, którzy zgłosili się do biegu na 800 m.

Po zmaganiach sportowych czekała na dzieci niespodzianka- zabawa taneczna prowadzona przez panie z Klubu Fitness Endorfina z Łysomic.

Zwycięzcami zostali wszyscy, gdyż „najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężać, ale wziąć w nich udział”. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone pamiątkowym złotym medalem, a zwycięskie w swojej kategorii drużyny zostały dodatkowo nagrodzone pucharem. W grupie wiekowej dzieci młodszych puchar otrzymała drużyna „Biedronek” z Zakrzewka, a w kategorii dzieci z oddziałów „O” zwycięzcami została drużyna z oddziału „B” z Łysomic.

Małym sportowcom gratulujemy!

 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe Wójtowi Gminy Łysomice, Radzie Gminy Łysomice, Radzie Rodziców Przedszkola Publicznego „Jelonek”, za gościnność Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Turznie oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji i prawidłowym przebiegu tej imprezy sportowej.

koordynatorzy olimpiady: Joanna Wojtulska i Justyna Wojnowska-Wachowiak

14.06.2017:

PODZIĘKOWANIE

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA ZEBRANE PIENIĄDZE DLA PANI ANNY BICZ.

949,41 zł. zostanie przekazane na pomoc rodzinie.

14.06.2017:

Kochani!

Miło mi poinformować, że Julka Kurek z grupy SÓW ze swoją mamą Aleksandrą wzięły udział w

IX Wojewódzkim Konkursie Logopedycznym

„RODZINNE RYMOWANIE- RYSOWANIE”

organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 15 w Toruniu. Zabawa w konkursie polegała na stworzeniu przez dziecko i rodzica  „syczącej” rymowanki do utrwalania głosek s,z,c,dz oraz wykonaniu pracy plastycznej będącej ilustracją wierszyka.

Twórcom serdecznie gratuluję !!!

Joanna Kulis, logopeda

12.06.2017:

nowy 1

12.06.2017:

plakat dzień rodziny

07.06.2017:

011015000712

Zachęcamy do zapoznania się z prowadzonymi działaniami w ramach  ogólnopolskiego programu “Zaczytane Przedszkole”.

04.06.2017:

plakat

31.05.2017:

ogłoszenie

30.05.2017:

DZIEŃ ZIEMI

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „JELONEK”

„Czy jesteś mały, czy jesteś duży, możesz przyrodzie pomocą służyć.
Więc nie pozwól zniszczyć doszczętnie powietrza.
Niech przyroda będzie jutro lepsza.
Nie niszcz wody, ptaków i lasów.
Bo świat musi być dobry za naszych czasów.”

 

18 maja w Przedszkolu Publicznym „Jelonek” świętowaliśmy Dzień Ziemi. Koordynatorem imprezy była Aleksandra Buczek, a współorganizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice, które w ramach zadania publicznego powiatu toruńskiego pozyskało dotację 1500 zł na realizacje tego działania pod nazwą „Wszyscy dbamy o środowisko”.  Pogoda w tym roku nie zrobiła nam żadnego psikusa i już od samego rana na niebie nie było ani jednej chmurki. W tym dniu przedszkolacy z oddziałów pełnowymiarowych oraz filii, zaprezentowali swoim rodzicom i przybyłym gościom umiejętności wokalne, a grupa „Słoneczka” ukazała talenty aktorskie w przedstawieniu pt. „Posprzątajmy świat”. Jak co roku swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy Łysomice Pan Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Łysomice Pan Robert Kożuchowski oraz Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łysomice Pan Marek Komuda. Po występie przyszedł czas na wręczenie nagród dzieciom, które wzięły udział w konkursie ekologicznym „Eko torba” oraz w konkursie „Moja wymarzona książka” – napisz książkę z rodzicami. Następnie dzieci zamieniły się w małych ogrodników i upiększyli nasz teren wokół przedszkola roślinkami, które posadzili wraz z rodzicami. I wreszcie przyszedł wyczekiwany czas przez dzieci, które mogły korzystać z wielu atrakcji przygotowanych specjalnie na tą okazję: była trampolina, kolorowe dmuchane zjeżdżalnie, kącik z doświadczeniami ekologicznymi, pokaz kuglarstwa i ogromnych baniek mydlanych oraz coś pysznego co dzieciaki lubią najbardziej czyli popcorn i wata cukrowa.

Pani Dyrektor, nauczyciele oraz wszystkie przedszkolaki pragną serdecznie podziękować Panu Wójtowi Piotrowi Kowalowi, Radzie Rodziców Przedszkola Publicznego Jelonek oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Łysomice za ogromne wsparcie finansowe.

Pamiętajmy, że Ziemia jest nie tylko jedną z planet układu słonecznego, jest przede wszystkim „domem” dla milionów gatunków roślin i zwierząt, a także dla człowieka. Jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, w którym istnieje „ŻYCIE” i dlatego musimy się o nią wspólnie troszczyć.

Dyrekcja z wychowawczyniami

23.05.2017:

wyniki moja rodzina1

wyniki moja rodzina2

22.05.2017:

wyniki konkursu eco torba

10.05.2017:

„Klimacik i Decybelek”

W marcu w naszym przedszkolu gościliśmy aktorów teatru “Duet” z Krakowa. Aktorzy przedstawili bajkę o tematyce ekologicznej pt. „Klimacik i Decybelek”. Bohaterzy spektaklu ukazali zalety płynące z dbania o środowisko, zachęcali dzieci do ekologicznych zachowań. Dzieciom bardzo podobało się to, że mogły brać czynny udział w przedstawieniu, a zabawny i humorystyczny sposób przekazu sprawił, że dzieci były bardzo zainteresowane przedstawieniem.

Justyna Wojnowska-Wachowiak

28.04.2017:

Aktualne informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdziecie Państwo w zakładce Rekrutacja naszej strony.

24.04.2017:

plakat konkurs

19.04.2017:

Uwaga Rodzice dzieci przyjętych

do Przedszkola Jelonek!

Prosimy o podpisanie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola. Oświadczenie dotyczy oddziałów pełnowymiarowych w Papowie Toruńskim i Turznie oraz 5- godzinnych w Gostkowie, Zakrzewku, Lulkowie i Łysomicach. Druk dostępny jest w Sekretariacie w Papowie Toruńskim.  Prosimy o złożenie go w terminie do 21 kwietnia 2017 do godz. 15.00.

 Komisja Rekrutacyjna

11.04.2017:

plakat [tryb zgodności]

07.04.2017:

załącznik nr 3 niespełniajace kryteria- do zawieszenia

01.04.2017:

W dniu 29.03.2017 r odbyło się w naszym przedszkolu uroczyste rozstrzygnięcie konkursu w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zaczytane Przedszkole”- „Moja wymarzona książka”- napisz książkę z rodzicami.
Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i duże zaangażowanie w wykonanie twórczych prac dzieci i ich rodziców. Komisja oceniająca stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem wyłaniając te najpiękniejsze prace. Ze względu na atrakcyjność prac została stworzona dodatkowa kategoria „Oryginalny projekt”.
W skład komisji wchodziły następujące osoby:

Wójt Gminy Łysomice Pan Piotr Kowal
Dyrektor Przedszkola Publicznego „Jelonek” pani Mariola Wegner
Logopeda pani Joanna Kulis
Główna księgowa Emilia Zielińska

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Nagrody zostaną rozdane podczas festynu z okazji Dnia Ziemi 27.04.2017 r.

Chcemy zaprezentować prace przedszkolaków, a tym samym zachęcić do propagowania czytelnictwa wśród wszystkich dzieci. Dlatego z powstałych prac zostanie zorganizowana wystawa objazdowa. Prace będzie można obejrzeć w bibliotekach gminnych. Prace będą do odbioru po festynie z okazji Dnia Ziemi.

           kkkk        2 konkurs                                                              3 KONKURS

28.03.2017:

eko torba- PLAKAT 2

27.03.2017:

XVII-góra-grosza-430x180

Akcja ,,Góra Grosza”  zakończona!

Bardzo dziękuję Dzieciom, Rodzicom oraz Nauczycielom, którzy tak aktywnie włączyli się w akcję zbierania monet na rzecz wspomagania Domów Dziecka oraz Rodzin Zastępczych.

Oto efekty naszej zbiórki:

Grupa

Kwota

Kwota/dziecko

PSZCZÓŁKI ( Lulkowo)

51,90 zł

3,46 zł

MOTYLKI (Turzno)

64,29 zł

2,58 zł

RYBKI (Łysomice)

38,38 zł

2,56 zł

JAGÓDKI ( Gostkowo)

43,64 zł

2,19 zł

BIEDRONKI (Zakrzewko)

25,87 zł

1,44 zł

ŻABKI, SŁONECZKA I SOWY (Papowo Tor.)

91,98 zł

1,25 zł

ŁĄCZNIE ZEBRALIŚMY 316, 06 zł.

DZIĘKUJĘ!

koordynator akcji

M.Buller- Jóźwicka

23.03.2017:

logo

We wtorek 21 marca wszystkie dzieci z naszego przedszkola świętowały Pierwszy Dzień Wiosny. Aby podkreślić charakter tego dnia, przedszkolaki przyszły ubrane na zielono i od samego rana każda grupa przygotowywała sylwetę Marzanny. Po śniadaniu wyruszyliśmy na polanę, aby tam pożegnać starą porę roku i przywitać nową. Jesteśmy pewne, że starania naszych wspaniałych Przedszkolaków sprawią, że Wiosna zawita do nas na dobre.

                                                                                     autor Aleksandra Buczek

12.03.2017:

Bale w karnawale

Karnawał to wspaniały okres zimowych balów, zabaw, a także nieodłączny element dzieciństwa. Jest on atrakcyjną i bardzo lubianą przez dzieci formą rozrywki, dostarcza wielu przeżyć, radości i zadowolenia. Tak też było w przedszkolu Jelonek .

Joanna Pucińska

zapisy

dzieci-dieta

rok szkolny 2017 / 2018

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI.

harmonogram czynnościowy

19.02.2017

logo

NAPISZ KSIĄŻKĘ Z RODZICAMI

Konkurs plastyczny w ramach projektu

,,Zaczytane Przedszkole”

04.11.2016

Szukamy domu dla Bratka

Pies poz. 16/0931.

„Opiekunem wirtualnym Bratka jest PRZEDSZKOLE PUBLICZNE JELONEK Z PAPOWA TORUŃSKIEGO. Jako ciekawostkę dodamy, że pieniążki na adopcję pieska dzieci zarobiły zbierając… kasztany, a dokładnie 1290 kg kasztanów!!! BRATEK to sięgający łydki, około roczny pies, który przebywa w schronisku od października 2016r. Ze względu na krótki czas pobytu u nas Bratek nie zdążył się jeszcze z nami zaprzyjaźnić, wciąż jest trochę przestraszony. Mamy nadzieję ,że wkrótce się to zmieni. Na szczęście dystans psa wobec człowieka ulega natychmiastowej zmianie po wyjściu na spacer. Okazuje się wtedy, że Bratek to bardzo pogodny pies, przyjaźnie nastawiony wobec psów i ludzi. Na smyczy co prawda chodzi nieco chaotycznie, możemy jednak zapewnić, że szybko uczy się prawidłowego zachowania. To ciekawe świata stworzenie lubi głaskanie, przytulanie i zabawę z aportowaniem patyka. Poznawanie otoczenia również jest dla niego ważne. Naszego podopiecznego polecamy wszystkim osobom szukającym psiego przyjaciela, które znajdą czas na spacery i zabawę z Bratkiem . Zdjęcia: Kamila Pokrzywnicka Opis: Malwina”

Autorem opisu jest pracownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu

2.02.2017

FERIE W PRZEDSZKOLU JELONEK 

11.01.2017

SPOTKANIE WIGILIJNE

 

„Nie płacz, nie płacz Jezu, nie będziesz już sam.

Ja Ci do żłóbeczka swego misia dam.

Mój misio Ci szepnie do małego uszka,

Że Cię pokochały dziecięce serduszka.”

Czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia w naszym przedszkolu zakończyła wspólna wigilia, która odbyła się 21 grudnia w świetlicy w Papowie Toruńskim. Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze, wywołując radość i uśmiech na twarzach dzieci oraz zgromadzonych rodzin i zaproszonych gości. Dzieci z najstarszej grupy „Sowy” wystawiły Jasełka, a ich koledzy i koleżanki z grupy „Słoneczka” i „Żabki” przepięknie śpiewały kolędy. Nie mogło zabraknąć też Gwiazdora z wielkim workiem prezentów, który jeszcze mocniej wprowadził  nas w radosny nastrój zbliżających się świąt.

Takie podniosłe chwile nie tylko utrwalają dzieciom znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych, ale również ,co najważniejsze, wzmacniają bliskie i serdeczne relacje.

Joanna Wojtulska

12. 12. 2016

LAUREACI KONKURSU „ŚWIĄTECZNE DRZEWKO

KATEGORIA 3-4 LATKI

Miejsce I

Aleksander Zientarski  (Przedszkole „Jelonek”- Łysomice)

Miejsce II

Marcel Kazaniecki (Przedszkole „Jelonek”- Papowo Toruńskie „Żabki”)

Miejsce III

Amelia Kosobucka (Przedszkole „Jelonek”- Lulkowo)

WYRÓŻNIENIA

Piotr Guła     (Przedszkole „Jelonek”- Gostkowo )

Julia Bokwa  (Przedszkole „Jelonek”- Turzno )

Krystian Jankowski (Przedszkole „Jelonek”- Lulkowo)

Jan Chrzczonowicz  (Przedszkole „Jelonek”- Słoneczka)

 

KATEGORIA 5-6 LATKI

Miejsce I

Wiktoria Kłosińska (Przedszkole „Jelonek”- Lulkowo)

Miejsce II

Oskar Sikorski (Przedszkole „Jelonek”- Turzno)

Miejsce III

Marta Leszczyńska ( SP Świerczynki )

WYRÓŻNIENIA

Wiktor Kafka   ( SP Łysomice )

Błażej Fajfer     (Przedszkole „Jelonek”- Sowy)

Izabela Sumara (Przedszkole „Jelonek”- Sowy)

Patrycja Wiśniewska (Przedszkole „Jelonek”- Sowy)

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy oraz gratulujemy kreatywności !

Joanna Wojtulska i Justyna Wojnowska-Wachowiak

 12. 12. 2016

,,JELONEK” POTRAFI POMAGAĆ

IMG_4989

Już kolejny raz włączyliśmy się w akcję ,,Szlachetna paczka” i po raz kolejny udowodniliśmy, że chcemy i potrafimy pomagać. W tym roku do 5-osobowej rodziny trafiły wspaniałe prezenty, m.in. kuchenka mikrofalowa, komplet garnków i talerzy, patelnia, czajnik elektryczny, mnóstwo odzieży, zabawek a także niezbędna w domu chemia gospodarcza i szczególnie ważne kosmetyki na atopowe zapalenie skóry.

Rodzinie zostały przekazane paczki przez wolontariusza, a to co ona chciała nam przekazać:

,, Bardzo dziękujemy za ,,święta przed świętami”. Dzieciakom dwa dni zajmie oglądanie wszystkich zabawek, bo jest ich bardzo dużo. Przedszkolaki bardzo się postarały. Dzięki mikrofalówce nie będzie problemu, by szybko podgrzać jedzenie dla najmłodszej córki.”

W swoim imieniu chciałabym szczególnie podziękować Rodzicom naszych przedszkolaków, którzy bardzo zaangażowali się w zbiórkę ale także Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Obsługi za zgromadzenie funduszy na zakup niezbędnych rzeczy. Mam nadzieję, że pomaganie sprawiło Państwu co najmniej tyle radości i spełnienia, ile tej Rodzinie nasza paczka.

Małgorzata Buller- Jóźwicka

koordynator akcji SZLACHETNA PACZKA

img061

12.12.2016

Szanowni rodzice, kochane dzieci!

Z radością informuję, iż konkurs logopedyczny „Jesienne masowanie, rymów zbieranie” został rozstrzygnięty !!!

Wysoki poziom stworzonych przez dzieci i rodziców rymowanek ilustrowanych masażykami oraz pomysłowość prac plastycznych stały się ogromnym wyzwaniem dla jury konkursowego 🙂

Poniżej prezentujemy najlepsze prace.

Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu kreatywności i poczucia humoru w zabawie słowem, pełnego czułości masowania oraz talentu plastycznego!!!

Dziękuję za wspólną zabawę i przyjemność kontaktu z pracami, których nie powstydziłby się żaden zbiór rymowanek wykorzystywanych w pracy i zabawie z dziećmi.

Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 21 grudnia w Świetlicy Wiejskiej w Papowie.

Zapraszam!!!

Joanna Kulis, logopeda

Przewodnicząca jury konkursowego

12.12.2016

E_DO STRONY 1_Wpisy do strony_aktualności_zbiórka na schronisko_010505230230

IMG_4819

05.12.2016

nowy konkurs1 nowy konkurs2

07.11.2016

logo

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do korzystania z  „KĄCIKA WĘDRUJĄCEJ KSIĄŻKI” znajdującego się w holu głównym naszego przedszkola.  Akcja ta ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród naszych dzieci i ich rodziców oraz propagowanie idei wymiany książek.

Podczas wypożyczania książek obowiązuje następujący regulamin:

 • Do biblioteki mam wolny dostęp i książkę wybieram sobie sam.

 • Wypożyczam jedną książkę na tydzień.

 • W przypadku zgubienia, zniszczenia książki zastępuję puste miejsce po niej inną książką.

 • Jestem odpowiedzialny za książkę, szanuję ją, nie wydzieram kartek, nie zaginam rogów, uważam, aby jej nie poplamić.

 • Pamiętam o terminowym zwrocie książki do kącika.

 

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów biblioteczki i życzymy miłego czytania.

Koordynator akcji Justyna Wojnowska-Wachowiak

frame-89485_640

Dzieci z grupy Rybki i Biedronki podczas akcji KASZTANOBRANIE

02.10.2016

Spotkanie z policjantami

W każdym przedszkolu bezpieczeństwo dzieci było, jest i będzie najistotniejszą sprawą. Od najmłodszych lat staramy się kształtować u dzieci poczucie odpowiedzialności za zdrowie swoje i kolegów, wdrażać dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. W ramach realizacji programu „Bezpieczny przedszkolak” dnia 27 września 2016 w naszym przedszkolu gościliśmy policjantów. Panowie odwiedzili, każdą z grup przedszkolnych.  Głównym tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Przedszkolacy wiedzą, jak ważne jest używanie znaczków odblaskowych i jak zachować się w różnych niebezpiecznych sytuacjach. Utrwaliły również swoją wiedzę na temat numerów alarmowych. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonych  gości. Jak zwykle szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja sprzętu policyjnego. Na zakończenie przedszkolacy podziękowali Policjantom za poświęcony czas, wręczając drobny upominek.

Justyna Wojnowska-Wachowiak

22.09.2016

Dożynki Parafialne

18 września we wsi Zakrzewko odbyły się Dożynki zorganizowane przez Parafię p.w. Świętego Mikołaja Biskupa z Papowa Toruńskiego oraz przez sołectwo wsi Zakrzewko.

Dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą poprowadzoną przez Księdza Proboszcza Jarosława Ciechanowskiego. Po podziękowaniu za tegoroczne plony w radosny nastrój wprowadziły wszystkich zgromadzonych przedszkolaki z grupy Biedronki z Zakrzewka. Dzieci wesoło zaśpiewały piosenkę „Miała baba koguta” i przedstawiły układ taneczny do piosenki „Poszło dziewczę po ziele”. Występ najmłodszych obywateli wsi Zakrzewka został nagrodzony wielkimi brawami. Później przyszedł czas na degustację tradycyjnych przysmaków oraz wspólną zabawę, którą uświetniło maluchom mobilne stoisko Przedszkola Publicznego Jelonek. Zaoferowaliśmy dzieciom modelowanie balonów oraz olbrzymie bańki  mydlane. Na stoisku przedszkolnym swoje umiejętności  i talent w malowaniu buziek zaprezentowały parafianki z Łysomic.

                                                                                                       Milena Gil, Aleksandra Janus

20.09.2016

Teatrzyk w naszym przedszkolu

W czwartek 8 września do naszego przedszkola zawitała Krakowska Mobilna  Scena Dziecięca. Grupa ta realizuje widowiska artystyczne o tematyce edukacyjno – profilaktycznej. Tym razem aktorzy zaprezentowali przedstawienie pt. „Baśń o pięciu groszkach”. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z tego wydarzenia.

Joanna Wojtulska

Karolina Rybicka

Monika Glowacka

19.09.2016

Print

16.09.2016

zebrania 09.2016

15.09.2016

Dożynki Gminne

            Dnia 11 września, jak co roku Przedszkole Publiczne „Jelonek” wzięło czynny udział Dożynkach Gminnych, które odbyły się w Wytrębowicach. Przedszkole przygotowało „Kwiatową Zagrodę”, do której zapraszało przybyłych gości.  Na dzieci czekały liczne atrakcje : malowanie buziek; kolorowanki; dmuchane baloniki a także wystawa prac naszych przedszkolaków. Na scenie głównej pojawiły się także najpiękniejsze gwiazdy tego popołudnia! Dzieci uświetniły uroczystość swoim występem! Wykonały one trzy utwory: „Kujawiaka”, „Poszło dziewczę po ziele” a także „Starą Babę”. Zapraszamy do obejrzenia filmiku.

Karolina Rybicka

08.09.2016

kolby-snopki-zboza-kukurydza

26.08.2016

Harmonogram organizacyjnych spotkań

z rodzicami na rok 2016/2017

Dyrekcja wraz z Radą Pedagogiczną serdecznie zaprasza na spotkania dotyczące organizacji nowego roku. Zebrania odbywać się będą w siedzibach poszczególnych oddziałów wg następującego porządku:

 

Filie 5-godzinne:

LULKOWO            29 sierpnia 2016 (poniedziałek) godz. 16.30

ZAKRZEWKO       29 sierpnia 2016 (poniedziałek) godz. 16.30

ŁYSOMICE            29 sierpnia 2016 (poniedziałek) godz. 16.30

GOSTKOWO         30 sierpnia 2016 (wtorek) godz. 15.00

Oddziały pełnowymiarowe (10-godzinne):

TURZNO                                31 sierpnia 2016 (środa) godz. 16.00

PAPOWO TORUŃSKIE            1 września 2016 (czwartek) godz. 16.30

ZAPRASZAMY

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ODDZIAŁU ,,0 ” W PAPOWIE TORUŃSKIM.

Dzieci, które będą uczestniczyły w lekcjach religii w nowym roku szkolnym 2016/ 2017 będą korzystały z poniższej publikacji:

Ćwiczenia do religii w klasie ,,0″ ,,Jestem dzieckiem bożym”

Redakcja: ks. Marian Zając

Wydawnictwo: ,,Gaudium” Lublin

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zakup ćwiczeń.

Wychowawcy oddziału ,,0″

bezpieczne_wakacje_360_300

IMG_2964

 31.07.2016

Pomimo niesprzyjającej deszczowej pogody w trakcie wakacji dzieci w przedszkolu się nie nudzą 🙂

26.06.2016

Przedszkolaki z Jelonka z wizytą

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu

20 czerwca 2016 przedszkolaki z Jelonka odwiedziły bezdomne zwierzęta. Jak przystało na pierwszą wizytę nie pojechaliśmy tam bez drobnych upominków. Jesienią podczas specjalnej kwesty zebraliśmy mnóstwo karmy i akcesoriów dla zwierząt, którą właśnie teraz przekazaliśmy podopiecznym schroniska. Na miejscu przywitał nas pan Marcin, który poprowadził dla nas warsztaty ,,Mam psa i co dalej…” . Mimo niesprzyjającej pogody nauczyliśmy się jak właściwie opiekować się psem i jak się zachować, gdy atakuje nas groźny pies. Już wiemy, że posiadanie psa lub kota to nie tylko przyjemności ale także obowiązki.

Zbliżają się wakacje a to szczególny czas dla schronisk. W tym okresie najwięcej pojawia się tam niechcianych zwierząt. Zachęcamy do odwiedzin schroniska i adopcji, choćby wirtualnej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom i Dzieciom, którzy tak bardzo zaangażowali się w zbiórkę na rzecz Schroniska. Prosimy o jeszcze 🙂 Od września 2016 chcemy wziąć w opiekę wirtualną jedno ze zwierząt. Koszt to 30 zł/miesiąc. Pieniądze te będziemy pozyskiwać ze sprzedaży makulatury, puszek, kasztanów (jesienią) i zbiórki ,,groszaków”. Już dziś zachęcamy do gromadzenia surowców.

DZIĘKUJEMY!

 

26.06.2016

V PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLAKA

Już po raz piaty przedszkolaki z terenu gminy Łysomice miały okazję zaprezentować swoje zdolności wokalne podczas Przeglądu Piosenki Przedszkolaka, organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łysomicach. Celem przeglądu jest popularyzowanie piosenki przedszkolnej, ale również jest to  doskonała okazja do zintegrowania się dzieci z terenu gminy Łysomice. Na koniec oprócz gromkich braw, dzieci otrzymały statuetkę, dyplom oraz słodycze.

Justyna Wojnowska-Wachowiak

16.06.2016

Rodzina 500+

7 czerwca naszą gminę odwiedzili pracownicy Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Bydgoszczy w ramach AKCJA 500BUS. Ma ona na celu promocję i zwiększenie świadomości korzyści wynikających z wdrożenia w Polsce rządowego programu RODZINA 500+. W spotkaniu udział wzięli: Wójt gminy Łysomice Piotr Kowal, Przedstawiciele Rady Gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz rodzice. Dzieci z naszego przedszkola uświetniły to spotkanie występem artystycznym. Były piosenki i taniec a na koniec dla naszych małych artystów niespodzianka. Strażacy z OSP w Papowie Toruńskim przygotowali mały pokaz umiejętności a panie nauczycielki zorganizowały zabawy tematyczne i malowanie twarzy. Bardzo dziękujemy strażakom za uświetnienie tego dnia pokazem a wychowawcom za przygotowanie dzieci.

M.Buller- Jóźwicka

16.06.2016

Wizyta Ratowników Medycznych

15 czerwca nasze przedszkole odwiedzili ratownicy medyczni z Firmy Pro- Med Jerzego Prądzyńskiego. Pani ratownik zaprosiła nas do wnętrza karetki i tam pokazała nam nosze i miejsce dla lekarza. Dzieci szczególnie zainteresowane były różnymi monitorami. Ratowniczka skrupulatnie tłumaczyła do czego służy każdy z nich. Dzieci mogły sprawdzić swój oddech i puls za pomocą pulsoksymetru- chętnych nie brakowało. Przedszkolacy z ciekawością dostrzegały coraz to nowe, interesujące przedmioty, szuflady z opatrunkami, maski, kołnierze ortopedyczne i wyspecjalizowaną deskę do przenoszenia poszkodowanych. Pan ratownik natomiast pokazał nam wnętrze szoferki. Wyjaśnił w jaki sposób otrzymują zgłoszenia o wypadku i jak uruchomić sygnały świetlne i dźwiękowe. Dzieciom bardzo podobało się to spotkanie. Każdy z nich otrzymał dyplom Małego Ratownika. My zaś odwdzięczyliśmy się Podziękowaniem i pysznym tortem. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkamy się tu, w przedszkolu.

Bardzo dziękujemy pani Magdalenie Kadukowskiej za zorganizowanie wizyty ratowników oraz ufundowanie tortu.

M.Buller- Jóźwicka

14.06.2016

Kochane dzieci! Szanowni rodzice!

Mam zaszczyt ogłosić, iż JULIA KUREK z grupy SOWY wraz z Mamą odniosły zwycięstwo w VIII Wojewódzkim Konkursie Logopedycznym „RODZINNE RYMOWANIE-RYSOWANIE” organizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 15 w Toruniu.

Literacko-plastyczna praca Julki i jej Mamy została nagrodzona 8 czerwca w trakcie festynu rodzinnego zorganizowanego przez twórców konkursu i zawisła w galerii prac laureatów.

 

Z radością prezentuję wierszyk, zachęcam do wspólnego rymowania i jeszcze raz gratuluję talentu, pracowitości i kreatywności!!!

 

      Joanna Kulis

6.06.2016

II OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKA „Jelonki na start”

8 czerwca na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Turznie odbyła się II sportowa Olimpiada Przedszkolaków z gminy Łysomice, organizowana przez Przedszkole Publiczne „Jelonek” w Papowie Toruńskim, koordynowana przez nauczycielki: Joannę Wojtulską i Justynę Wojnowską-Wachowiak. Honorowy patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Łysomice Pan Piotr Kowal. Gościem specjalnym olimpiady była pani Maria Mazurkiewicz- Kujawsko- Pomorski Wicekurator Oświaty. Nad prawidłowym przebiegiem  zmagań sportowych oraz bezpieczeństwem uczestników czuwała pani Lidia Haładyn- ratownik medyczny i sędzia na olimpiadzie.

Imprezę rozpoczął przemarsz wszystkich dziecięciu drużyn, które dumnie prezentowały swoje transparenty. Nie zabrakło pochodni olimpijskiej i znicza olimpijskiego, który został uroczyście odpalony przez Wójta Gminy Łysomice. Po uroczystym otwarciu olimpiady przez Dyrektora przedszkola –panią Mariolę Wegner, przemówieniu zaproszonych gości, odśpiewaniu hymnu przez wszystkich zawodników oraz złożeniu uroczystego ślubowania, nastąpił czas na sportowe współzawodnictwo.

W zmaganiach sportowych 3 i 4-latków wzięły udział dzieci z Przedszkola Publicznego „Jelonek” w Papowie Toruńskim oraz z filii w: Łysomicach, Turznie, Gostkowie, Lulkowie i Zakrzewku.  Z kolei w kategorii oddziałów „0” zmagały się reprezentacje dzieci z oddziałów przedszkolnych Zespołu Szkół Nr 2 w Turznie, Szkoły Podstawowej w Świerczynkach oraz Przedszkola Publicznego „Jelonek”. Mali zawodnicy wykazali się wieloma umiejętnościami w zakresie biegania, skakania, zręczności, siły i współdziałania w zespole. Atmosfera była wspaniała . Doskonale bawiły się nie tylko dzieci, ale też towarzyszące im rodziny, które kibicowały i dopingowały swoich zawodników. Rodzice również mogli wykazać się swoją sprawnością w specjalnie dla nich przygotowanej konkurencji.

Po zmaganiach sportowych czekała na dzieci niespodzianka- pokaz karate w wykonaniu członków toruńskiego Klubu „Karate Oyama”, sekcja w Turznie, który poprowadził trener- pan Leszek Kuchciński.

Zwycięzcami zostali wszyscy, gdyż „najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężać, ale wziąć w nich udział”. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone pamiątkowym złotym medalem. Zwycięskie drużyny za zajęcie I miejsca w swojej kategorii wiekowej otrzymały puchar. W grupie młodszej były to Rybki z filii w Łysomicach, w grupie starszej- Sowy z Papowa Toruńskiego. 

Mottem przewodnim olimpiady stały się słowa piosenki: „…zawsze wygrywa ten kto dobrze bawi się, zasady fair play dobrze zna…”  i właśnie dobra zabawa na sportowo była w tym dniu  najważniejsza.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe Wójtowi Gminy Łysomice, Radzie Gminy Łysomice, Radzie Rodziców Przedszkola Publicznego „Jelonek”, za gościnność Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Turznie oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji i prawidłowym przebiegu tej imprezy sportowej.

Koordynatorzy olimpiady: Joanna Wojtulska i Justyna Wojnowska-Wachowiak

Dzień Matki

29 maja w kościele p.w. św. Mikołaja w Papowie Toruńskim odbył się koncert z okazji Dnia Matki, w którym wzięły udział dzieci z oddziałów pełnowymiarowych oraz filii Przedszkola Publicznego Jelonek.

Dzieci pod czujnym okiem Pań wychowawczyń oraz przy akompaniamencie Pani Magdaleny Tomaszewskiej ( gitara) i Pana Michała Komorowskiego (instrumenty klawiszowe ) zaśpiewały dwie piosenki : “M jak mama” oraz “Dziękuję Ci”, a także wyrecytowały wiersz pt. “Dziś dla Ciebie Mamo”. Mimo tremy jaka towarzyszyła młodym artystom, występ okazał się bardzo udany, czego dowodem były bardzo gromkie brawa. Na zakończenie dzieci wręczyły swoim mamom kwiaty jako wyraz swojej wielkiej miłości.

Joanna Pucińska

3.06.2016

plakat - Kopia

3.06.2016

FOSZEK CZYŚCIOSZEK

 

We wtorek 31 maja, w przeddzień święta naszych podopiecznych nasze przedszkole odwiedził krakowski teatr duet z  przedstawieniem pt. „Foszek czyścioszek”.  Bohaterem spektaklu był Hipcio, który miał problem z codzienna higieną i dbaniem o własny organizm. Dzieci dowiedziały się, jak wyeliminować zarazki i bakterie ze swojego życia a także, że obrażanie się na siebie i kaprysy nie mają szans z uśmiechem i życzliwością!  Na sam koniec dzieciaki wraz z bohaterami przedstawienia zatańczyli radosny taniec.

Karolina Rybicka

16.05.2016

“Sprintem do Maratonu”

W środę 11 maja w ramach akcji  organizowanej przez miesięcznik Bliżej Przedszkola pt. “Sprintem do Maratonu” przedszkolaki z  grup „ŻABKI”, „SŁONECZKA” i „SOWY” wzięły udział w II Ogólnopolskim Biegu Przedszkolaków. Po pożywnym śniadaniu, dzieci ubrane w stroje sportowe otrzymały numery startowe. Przed przystąpieniem do biegu, każdy przedszkolak wziął udział w rozgrzewce, która jest niezbędna przed każdą aktywnością ruchową. Każdy przedszkolak z zadowoleniem przebył dystans około 130m. Po skończonym biegu naszedł czas na wręczenie medali i dyplomów oraz wspólne rozciąganie. Ponieważ pogoda w tym dniu była bardzo sprzyjająca zostaliśmy jeszcze na boisku, gdzie bawiliśmy się w zabawy integracyjne. Serdecznie zapraszam do obejrzenia foto relacji oraz krótkiego filmu.

Justyna Wojnowska-Wachowiak

 11.05.2016

10 maja odbyła się III edycja konkursu recytatorskiego organizowanego przez Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim. W tym roku w konkursie wzięło udział 37 uczestników w 4 kategoriach wiekowych: 3, 4, 5, 6 latki. Dzieci otrzymały dyplomy, a dzięki naszym hojnym sponsorom wszyscy uczestnicy za udział dostali piękne upominki. Jury w składzie: pani Mariola Wegner – dyrektor Przedszkola Publicznego Jelonek, pani Beata Chojna – przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Jelonek oraz pan Jan Kalinowski – wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach po długich obradach wyłoniło zwycięzców i wraz z Panem Wójtem Gminy Łysomice Piotrem Kowalem wręczyli nagrody.

 

W kategorii 3 latków:

I MIEJSCE

AMELIA KOSOBUCKA (Przedszkole Publiczne Jelonek filia Lulkowo)

 

W kategorii 4 latków:

I MIEJSCE

MARIA MICHALSKA (Przedszkole Pod Klonowym Listkiem)

II MIEJSCE

BEATA DŁUGOSZ (Przedszkole Publiczne Jelonek Filia Turzno)

III MIEJSCE

HANNA MARTA ZAJĄC (Przedszkole Pod Klonowym Listkiem)

 

W kategorii 5 latków:

I MIEJSCE

ZUZANNA BROŻYNA (Szkoła Podstawowa w Świerczynkach)

II MIEJSCE

MATEUSZ BUCZEK (Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim)

III MIEJSCE

NIKOLA STRZELEC (Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim)

W kategorii 6 latków:

I MIEJSCE

IGOR SIELCZAK (Szkoła Podstawowa w Turznie)

II MIEJSCE

WIKTORIA WIŚNIEWSKA (Szkoła Podstawowa w Łysomicach)

III MIEJSCE

ANNA DENIS (Szkoła Podstawowa w Łysomicach)

 

GRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM

 DO ZOBACZENIA ZA ROK

 

Nagrody w konkursie recytatorskim ufundowali:

– Pan Robert Kożuchowski – Przewodniczący Rady Gminy Łysomice

– Pan Adolf Plewa – Firma LUX

– Pan Adam Boniek – BONIEK MEBLE

– Państwo Mariola i Piotr Czajkowscy

Myślę, że najlepszym podziękowaniem dla wyżej wymienionych sponsorów, jest uśmiech każdego dziecka biorącego udział w tegorocznym konkursie recytatorskim, które dzięki ich hojności mogło otrzymać upominek za samo uczestnictwo, bez względu na wynik.

 

Aleksandra Buczek

6. 05. 2016

DZIEŃ ZIEMI

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „JELONEK”

„Czy jesteś mały, czy jesteś duży, możesz przyrodzie pomocą służyć.
Więc nie pozwól zniszczyć doszczętnie powietrza.
Niech przyroda będzie jutro lepsza.
Nie niszcz wody, ptaków i lasów.
Bo świat musi być dobry za naszych czasów.”

28 kwietnia w Przedszkolu Publicznym „Jelonek” świętowaliśmy Dzień Ziemi. Pogoda zrobiła nam w tym roku psikusa i na samym początku niebo zasnuło się czarnymi chmurami, zerwał się wiatr i zaczął padać deszcz, dlatego występ dzieci odbył się w jednej z sal. W tym dniu przedszkolacy z oddziałów pełnowymiarowych oraz filii, zaprezentowali swoim rodzicom i przybyłym gościom umiejętności wokalne i recytatorskie. Występ musiał być udany, bo nawet pogoda się poprawiła. Ksiądz proboszcz Jarosław Ciechanowski poświęcił plac zabaw a Pan Wójt Gminy Łysomice Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Łysomice Pan Robert Kożuchowski, Pani Dyrektor Przedszkola Publicznego Jelonek Mariola Wegner oraz dzieci, przecięli wstęgę. W prezencie od Pana Wójta i Rady Gminy Łysomice, dzieci otrzymały zabawki do piaskownicy. Po części oficjalnej dzieci zamieniły się w małych ogrodników i upiększyli nasz teren wokół przedszkola roślinkami, które posadzili wraz z rodzicami. Następnie mogły korzystać z wielu atrakcji przygotowanych specjalnie na tą okazję: była trampolina, kolorowe dmuchane zjeżdżalnie, kącik małego chemika, pokaz kuglarstwa i ogromnych baniek mydlanych, malowanie twarzy oraz coś pysznego co dzieciaki lubią najbardziej czyli popcorn i wata cukrowa. Tego dnia został rozstrzygnięty również Konkurs Ekologiczny. Wszystkim uczestnikom i wielkim wygranym serdecznie gratulujemy.

Pani Dyrektor, nauczyciele oraz wszystkie przedszkolaki pragną serdecznie podziękować Panu Wójtowi Piotrowi Kowalowi, Radzie Rodziców Przedszkola Publicznego Jelonek oraz Stowarzyszeniu Gminy Łysomice za wsparcie finansowe a OSP w Papowie Toruńskim za pomoc w organizacji tej imprezy.

Dziękujemy również za przybycie zaproszonym gościom, rodzicom i dzieciom, których nie wystraszyła rozkapryszona tego dnia pogoda.

Pamiętajmy, że Ziemia jest nie tylko jedną z planet układu słonecznego, jest przede wszystkim „domem” dla milionów gatunków roślin i zwierząt, a także dla człowieka. Jest jedynym znanym miejscem we Wszechświecie, w którym istnieje „ŻYCIE” i dlatego musimy się o nią wspólnie troszczyć.

Dyrekcja z wychowawczyniami

 27.04.2016

konkurs pm 15

25. 04. 2016

D.Ziemi-plakat

08.04.2016

INFORMACJA

Dyrektor Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim informuje, że lista dzieci nie przyjętych do przedszkola na rok 2016/17 będzie wywieszona o godzinie 14:00 po spotkaniu z Wójtem Gminy Łysomice Panem Piotrem Kowalem i dyrektorami szkół.
Celem spotkania jest szukanie rozwiązania, żeby wychowaniem przedszkolnym objąć jak najwięcej dzieci w wieku 3 lat.

Dyrektor
Mariola Wegner

07.04.2016

 

DRODZY RODZICE    

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLENIU

 „Diagnoza pedagogiczna jako informacja o poziomie opanowania czynności przez dziecko w wieku przedszkolnym” 

dnia 12 kwietnia 2016r o godzinie 16,30.

Szkolenie poprowadzi psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łysomicach Pani mgr Wiesława Korbut – Sułek.

                          

Dyrektor Przedszkola Publicznego Jelonek

Mariola Wegner

06.04.2016

plakat

04.04.2016

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Wizyta Panów Policjantów w naszym przedszkolu

W naszym przedszkolu przywiązujemy dużą rolę na temat edukacji związanej z bezpieczeństwem. Realizując program profilaktyczny „Bezpieczny Przedszkolak” oraz dzięki zaangażowaniu rodziców 31.03.2016 udało nam się zaprosić do  naszego przedszkola  funkcjonariuszy chełmżyńskiej policji.

Przed wejściem niezapowiedzianych wcześniej gości w sali przedszkolnej zapanowała wielka cisza. Dzieciaki ze zdumieniem przywitały naszych gości. Panowie pokazali i omówili obowiązkowe wyposażenie policjanta do służby oraz przedstawili obowiązki jakie ciążą w wykonywanym zawodzie. Panowie Policjanci zrobili również wielką niespodziankę naszym dzieciom . Zebrali oni odciski palców gdzie następnie wręczyli im je na pamiątkę. Następnie wszyscy przedszkolacy udali się na oglądanie policyjnego radiowozu. Co to była za przygoda!

Karolina Rybicka, Justyna Wojnowska-Wachowiak, Małgorzata Buller- Jóźwicka

30.03.2016

plakat

24.03.2016

232822_wielkanoc_zonkile_kolorowe_jajka_trawa_poswiata

23.03.2016

 

MARZANNO, MARZANNO TY ZIMOWA PANNO!

PIĘKNIE CIĘ ŻEGNAMY A WIOSNĘ WITAMY!

Tym okrzykiem 21 marca pożegnaliśmy zimę i jednocześnie przywitaliśmy wiosnę. Przedszkolacy już od rana konstruowali ,,marzanny” a dzieci z grupy Żabki przygotowały plakat z panią wiosną. Uroczystość rozpoczęliśmy od wesołego korowodu. Przedszkolacy piosenkami, wierszami i rymowankami pożegnali mroźną i śnieżną zimę jednocześnie zachęcając do przyjścia pachnącą, ciepłą i radosną wiosnę. Staramy się żyć ekologicznie, dlatego nie wrzuciliśmy marzanny do rzeki ani nie spaliliśmy jej w ognisku, jak nakazuje tradycja. Zostawiliśmy je w miejscu, z którego zabierze je pan listonosz i wyśle do Krainy Zimy.

J. Wojtulska, J. Wojnowska- Wachowiak,

K. Rybicka, A. Buczek, M. Buller- Jóźwicka

 

10.03.2016

schronsko

 RZEŻUCHOWY SKARB

11 marca 2016 nasze przedszkole odwiedził teatr Amuzado z przedstawieniem pt. ,,Rzeżuchowy Skarb”. Spektakl przypomniał dzieciom o ludowych obrzędach związanych z obchodami Wielkanocy, a także pokazał jak ważna jest przyjaźń. Przedszkolacy z zaciekawieniem oglądali świąteczne perypetie Dydka i jego leśnych przyjaciół Pana Ślimaka, Malarza Jana Zająca i Puchacza Radowida. Wielkanocna opowieść wprowadziła nas wszystkich w niezwykłą atmosferę zbliżających się Świąt.

M.Buller- Jóźwicka

24.02.2016

Szanowni Rodzice!

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO JELONEK
NA ROK 2016/17.

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego Jelonek Zarządzeniem Wójta Gminy Łysomice z dnia 22 lutego 2016r rozpoczyna się od 1 marca 2016r i będzie trwała do 22 kwietnia 2016r.
Rekrutacja dzieci dotyczy:

1. Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim – 10 h
2. Przedszkola Publicznego Jelonek – filia w Turznie – 10 h
3. Przedszkola Publicznego Jelonek – filia w Łysomicach – 5 h
4. Przedszkola Publicznego Jelonek – filia w Gostkowie – 5 h
5. Przedszkola Publicznego Jelonek – filia w Zakrzewko – 5 h
6. Przedszkola Publicznego Jelonek – filia w Lulkowie – 5 h ( z chwilą remontu budynku w Lulkowie siedziba przedszkola będzie przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej w Świerczynkach).

Zmiany w ustawie o systemie oświaty w roku szkolnym 2016/17

1. Koniec z obowiązkiem szkolnym dla-6-latków – powrót do obowiązku szkolnego dla dzieci od lat 7.
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczynać się będzie z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat i trwać do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
2. Powrót do „zerówek”, czyli do obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci 6-letnich.
Obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dziecka w wieku 6 lat i odbywać się ma w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
3. Możliwość rozpoczynania edukacji szkolnej przez dziecko 6-letnie.
Na wniosek rodziców – naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, pod warunkiem, że spełni jeden z poniższych warunków:
– korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo
– posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
W przypadku dziecka 6-letniego urodzonego w okresie wrzesień-grudzień oprócz wniosku rodziców, obligatoryjna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej.

Zarządzenie Wójta Gminy Łysomice z dnia 22 lutego 2016r

Dyrektor Przedszkola Publicznego Jelonek
Mariola Wegner

zarządzenie

zarządzenie2

 Załączniki:
Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego Jelonek
Karta zgłoszeniowa do Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie toruńskim
Karta zgłoszeniowa do Przedszkola Publicznego Jelonek – filia Turzno
Karta zgłoszeniowa do Przedszkola Publicznego Jelonek – filie

08.02.2016

dokument

08.02.2016

INFORMACJA!
18 lutego 2016 (czwartek) nasze przedszkole odwiedzi fotograf.

08.02.2016

CZARODZIEJ W NASZYM PRZEDSZKOLU

Któż z nas nie chciał zostać prawdziwym czarodziejem? Dzisiaj dzieci z naszego przedszkola miały taką możliwość. Gościł u nas czarodziej, który zabrał dzieci w “Podróż do krainy magii, baśni i wyobraźni”. Radość była ogromna.

autor
Aleksandra Buczek

 08.02.2016

„Jest karnawał, w karnawale wszyscy urządzają bale.
To tradycja bardzo stara – strojów pięknych, co niemiara!
Dziś na moje rozkazanie niech się miły nastrój stanie.
Niech w zabawie, no i w tańcu splotą się ręce przebierańców.
Bawmy się więc wesoło, niechaj wszystkie pary wirują wkoło.”

4.02.2016 roku w naszym przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy, podczas którego wszystkie grupy miały okazję spotkać się, potańczyć oraz uczestniczyć w zabawach tanecznych i konkursach.Pomysłowość naszych rodziców nie zna granic! Przygotowali oni dla swoich pociech ciekawe stroje karnawałowe, dlatego też nasze przedszkole zostało opanowane przez: Księżniczki, Królowe Lodu i Ognia, Spidermanów, Ninja, Dinozaura, Czerwonego Kapturka, Myszkę Miki, Motylki, Policjantów, Kowbojów, pojawił się również Szeryf i wiele znanych postaci z bajek. Oj! Nie lada był problem rozpoznać niektórych przedszkolaków. Do naszej zabawy przyłączyli się także nauczyciele oraz pracownicy przedszkola. Podczas balu dzieci tańczyły twista, rock and rolla, wyruszyły w podróż pociągiem. W trakcie zabawy tanecznej nie zabrakło znanych dzieciom hitów przedszkolnych, a także muzyki dyskotekowej, przy której dzieci tańczyły z wypiekami na twarzy. Jak poczuliśmy zmęczenie, zregenerowaliśmy siły podczas słodkiego poczęstunku przygotowanego przez rodziców. Dzieciaki wykonywały również wspaniałe maski karnawałowe.Przygotowane atrakcje umożliwiły dzieciom integracje z innymi grupami, a także pozwoliły spędzić czas w radosnej atmosferze. Teraz będziemy żyć wspomnieniami
i niecierpliwie czekać na kolejny bal.

Justyna Wojnowska-Wachowiak, Karolina Rybicka, Joanna Pucińska,
Aleksandra Buczek, Małgorzata Buller- Jóźwicka, Joanna Wojtulska

31.01.2016

konkurs logopedyczny

konkurs logopedyczny2

26.01.2016

balony

18.12.2015

życzenia

logo

WIGILIA PRZEDSZKOLNA

„Chrystus się rodzi, nas oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.”

W środę, 16 grudnia odbyła się Wigilia wszystkich przedszkolaków z Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim.
Święta Bożego Narodzenia jak powszechnie wiadomo są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć serdeczność i miłość wszystkich wokół. Zarówno dzieci jak i dorośli z niecierpliwością oczekują jego nadejścia. Nasi mali przedszkolacy także nie mogli doczekać się swojego występu, do którego przygotowywali się przez długi czas. Występ naszych przedszkolaków rozpoczął się po przywitaniu przez Panią Dyrektor wszystkich przybyłych gości, wśród których byli: Proboszcz papowskiej parafii ks. Jarosław Ciechanowski, Wójt Gminy Łysomice Pan Piotr Kowal, Przewodniczący Rady Gminy Łysomice Pan Robert Kożuchowski, Skarbnik Gminy Łysomice Pani Monika Szczypska, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łysomice Pan Marek Komuda oraz przedstawiciele Rady Rodziców przedszkola. Występ artystyczny rozpoczął się od Jasełek przygotowanych przez najstarszą grupę „Sowy”, trzylatki z grupy „Żabki” w pięknych strojach gwiazdek zaśpiewały piosenkę pt. „Świeci gwiazdka”, natomiast czterolatki z grupy „Słoneczka” zaprezentowały utwór pt. „Choinka”. Dziecięca interpretacja narodzin Jezusa Chrystusa, kolędy, świąteczne stroiki i dekoracje, pozwoliły wszystkim wczuć się w atmosferę zbliżających się świąt, pełną ciepła, radości i bliskości. Po występach artystycznych przyszedł moment, na który najbardziej czekały dzieci – odwiedziny Świętego Mikołaja. Na twarzach wszystkich przedszkolaków pojawiły się uśmiechy, kiedy były wywoływane po odbiór paczki. Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem pod przewodnictwem Fundacji Wszyscy Tworzymy Sztukę oraz słodkim poczęstunkiem przygotowanym z pomocą rodziców, za co im oczywiście serdecznie dziękujemy.

autor: Aleksandra Buczek

17.12.2015

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie plastycznym „ŚWIĄTECZNE DRZEWKO”. Poniżej ogłaszamy listę zwycięzców.

Kategoria wiekowa dzieci 3 –letnich

I miejsce- Laura Saletnik
II miejsce- Żaneta Czopek
III miejsce- Marcel Kazaniecki

Kategoria wiekowa dzieci 4 –letnich

I miejsce- Martyna Talarek
II miejsce- Julia Kurek
III miejsce- Nikola Strzelec

Kategoria wiekowa dzieci 5 i 6 –letnich

I miejsce- Maja Kosobucka
II miejsce- Rafał Piotrowski
III miejsce- Natalia Iwicka

Nagrody główne są do odbioru w Przedszkolu Publicznym „Jelonek” w Papowie Toruńskim. Dyplomy z podziękowaniami za udział będą do odbioru u wychowawców. Życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy
Justyna Wojnowska-Wachowiak
Joanna Wojtulska

11(2)

11.12.2015

DZIĘKUJEMY!!!  

JPG

Serdecznie Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy tak bardzo zaangażowali się w charytatywną zbiórkę Szlachetna Paczka. Ilość podarowanych przez Państwa prezentów przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Miło było patrzeć jak wystawione na korytarzu kosze wypełniają się coraz to nowymi podarunkami. Mamy nadzieję, że obdarowując wybraną Rodzinę, sprawiliście sobie ogromną przyjemność, bo panu Włodzimierzowi i jego pociechom, podarowaliście piękne święta i wiarę w ludzi.

W imieniu Dyrekcji, Grona Pedagogicznego i pozostałych pracowników Przedszkola Publicznego Jelonek, raz jeszcze serdecznie dziękuję za hojność.

M.Buller-Jóźwicka

02.12.2015

logo_szlachetna_paczka2

Drodzy Rodzice!
Zwracamy się z prośbą o włączenie się do akcji charytatywnej – Szlachetna Paczka. Zbiórka trwać będzie do 10 grudnia 2015 r. Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom, które z niezawinionych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.
W tym roku chcemy pomóc Panu Włodzimierzowi ( 57 l.), który samotnie wychowuje dwoje dzieci Karolinę (10 l.) i Sebastiana (10 l.). Rodzina radziła sobie samodzielnie do czasu śmierci żony pana Włodzimierza. Sześć lat temu ojciec został sam z 4-letnimi bliźniętami.
Rodzinie najbardziej przyda się żywność i środki czystości – to potrzeby, które najmocniej obciążają na co dzień budżet rodziny. Do tego pan Włodzimierz marzy o nowych kurtkach dla bliźniąt. Będzie również wdzięczny za jakąkolwiek okazaną pomoc. W szkole podstawowej oraz gimnazjum zorganizowano kąciki szlachetnej paczki. Prosimy o aktywne włączenie się do naszej akcji charytatywnej poprzez przynoszenie darów dla wybranej rodziny.
Potrzeby rodziny:
– żywność trwała (herbata, kasza, cukier, konserwy mięsne, kawa, makaron, olej, konserwy rybne, mąka, dżem, warzywa w puszkach),
-środki czystości (proszek do prania, płyn do mycia naczyń, mydło/żel myjący, pasta do zębów, płyny czyszczące, szampon, szczoteczka do zębów),
– kurtki zimowe dla dzieci ( na 160 cm wzrostu),
– buty trapery dla chłopca ( rozmiar 35),
– pomoce szkolne ( zeszyty, farbki, bloki, przybory do pisania, kredki),
– węgiel,
Marzeniem Sebastiana jest auto zdalnie sterowane, Karoliny – lalka “monster high” , a Pan Włodzimierz marzy o wodzie po goleniu. Dzieci dodały nieśmiało, że bardzo lubią słodycze.

 Małgorzata Buller-Jóźwicka

27.11.2015

Zachęcamy do odwiedzania KĄCIKA LOGOPEDYCZNEGO.

Znajdziecie go Państwo w zakładce PROGRAMY.

26.11.2015

 

plakat konkurs

REGULAMIN KONKURSU

„ Rymowanie-masowanie”
Konkurs powstał na kanwie prezentowanych przez prof. Martę Bogdanowicz w zbiorze „ Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki” rymowanek z masażykami.
Zabawy oparte na dotyku zwane „masażykami” służą pogłębianiu więzi uczuciowej i psychicznej. W „masażykach” nie chodzi o klasyczny masaż, lecz sposób, w jaki rodzic nawiąże kontakt z dzieckiem, czyli delikatny dotyk, mający charakter pełnej miłości komunikacji. Masując dorosły powinien zachować spokój i akceptować doznania dziecka. Dzieci są z natury ruchliwe i pobudliwe. Ze względu na niedojrzały układ nerwowy mają trudności z ze skupieniem uwagi, uspokojeniem się i zrelaksowaniem. Z obserwacji wynika, iż udaje się to osiągnąć, gdy do czułego kontaktu dotykowego dołączymy słowa. Te wyraziste doznania skupiają uwagę dziecka na własnym ciele i zabawie z rodzicem, która zaspokaja wiele jego potrzeb psychicznych ( miłości, bezpieczeństwa, radości i śmiechu).

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich i ich rodziców.
2. Rymowankę konkursową wraz z opisem masażyku należy przesłać do 20 grudnia na adres mailowy asiacoolis@wp.pl.
Przykłady wierszyków z masażykami znajdują się w dolnej części plakatu informującego o konkursie.
3. 4 stycznia 2016 nastąpi zebranie jury i rozstrzygnięcie konkursu.
Informacja na temat terminu i miejsca uroczystego finału zostanie przesłana drogą mailową.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
UWAGA!!!!!!!

Rymowanki wszystkich uczestników zebrane zostaną w biuletynie podsumowującym konkurs 🙂

19.11.2015

 Regulamin konkursu „ŚWIĄTECZNE DRZEWKO”

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie.

1. Organizator konkursu :

Przedszkole Publiczne Jelonek w Papowie Toruńskim
Koordynatorzy konkursu: Justyna Wojnowska-Wachowiak, Joanna Wojtulska.

2. Cele konkursu:

– propagowanie tradycji bożonarodzeniowych,
– rozwijanie talentu artystycznego wśród dzieci,
– kształcenie i rozwijanie wyobraźni plastycznej,
– wskazywanie piękna obecnego w rodzimej kulturze,

3. Adresaci konkursu.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz 5-6 lat, uczęszczających do placówek oświatowych, położonych na terenie gminy Łysomice. Obie kategorie wiekowe będą oceniane oddzielnie.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie.

Prace biorące udział w konkursie powinny być pracami autorskimi.
Każda praca powinna zawierać następujące dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, adres szkoły lub placówki , imię i nazwisko numer telefonu opiekuna.
Prace należy dostarczyć do dnia 10 grudnia 2015 roku do sekretariatu Przedszkola Publicznego „Jelonek” w Papowie Toruńskim
Wraz z pracą należy dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie (załącznik do regulaminu).

5. Technika.

Technika pracy dowolna przestrzenna lub płaska.

6. Kryteria oceny:

• pomysłowość i oryginalność pracy,
• estetyka wykonania,
• dobór materiałów,
• samodzielność wykonania pracy,

7. Nagrody.

Komisja Konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w dn. 14.12.2015r. Planowane jest przyznanie 3 nagród oraz dyplomów w każdej kategorii wiekowej (w grupie 5-6 latków oraz w grupie 3-4 latków).

8. Postanowienie końcowe:
Prace konkursowe wygrane stają się własnością przedszkola Publicznego Jelonek. Pozostałe prace można odebrać do 8.01.2015 w Przedszkolu Publicznym Jelonek. Prezentacja najlepszych prac konkursowych odbędzie się podczas „Jasełek” wystawianych przez Przedszkole Publiczne Jelonek dla rodziców i zaproszonych gości z Gminy Łysomice w świetlicy środowiskowej w Papowie Toruńskim.
Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w trakcie trwania konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałych zmianach.

8.11.2015

W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem  Niepodległości zachęcamy do obejrzenia filmiku  o symbolach narodowych.

Zachęca do obejrzenia

Justyna Wojnowska-Wachowiak

2.11.2015

ZAPROSZENIE NA PASOWANIE

Aleksandra Buczek

25.10.2015

INDYWIDUALNE KONSULTACJE Z RODZICAMI GRUPY SŁONECZKA
– WYNIKI DIAGNOZY WSTĘPNEJ-

Wychowawczynie grupy Słoneczka zapraszają wszystkich Rodziców na spotkania indywidualne, celem omówienia wyników diagnozy wstępnej i wymiany spostrzeżeń nt rozwoju dziecka. Specjalnie dla Państwa opracowałyśmy wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem oraz konkretne ćwiczenia do wykorzystania podczas zabaw w domu.
Zapraszamy w terminach:
26-30 października 2015 oraz 2- 6 listopada 2015. Prosimy o wpisanie się na listę z konkretnym terminem. Lista dostępna jest u nauczycielek.

M.Buller- Jóźwicka

20.10.2015

Powstała nowa strona internetowa Przedszkola Publicznego Jelonek. Zapraszamy do odwiedzania jej i zapoznania się z aktualnościami z życia naszego przedszkola.

-kindergarten-clipart-4