Przedszkole Publiczne

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ODDZIAŁACH 5 – GODZINNYCH

8.05 – 9.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę.
9.00 – 9.20 Powitanie, sprawdzenie obecności, kalendarz pogody.
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
9.20 – 10.00 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
I śniadanie
10.00 – 10:30 Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.
10.30 – 11.30 Czynności samoobsługowe związane z wyjściem na powietrze.
Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. – gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze.
Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
(w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w sali)
11.30 – 12.00
Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
II śniadanie
12.00 – 12.30 Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
– ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości
-ćwiczenia artykulacyjne, manualne, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową i słuchową
– zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne
12.30 – 13.00 – zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie
– gry i zabawy stolikowe, konstrukcyjne
– praca indywidualna, obserwacja pedagogiczna
Czynności porządkowe w sali.
Organizowanie pobytu na świeżym powietrzu w przypadku niesprzyjającej aury w godzinach porannych.
13.00 – 13.05 Rytuał pożegnania.
Rozchodzenie się dzieci.

dzien_dziecka

Działania dotyczące realizacji podstawy programowej realizowane są z podziałem czasu w rozliczeniu tygodniowym:
5 godz. Zabawa swobodna (1 godz. dziennie)
5 godz. Zajęcia i zabawy na powietrzu (1 godz. dziennie)
5 godz. Zajęcia dydaktyczne (1 godz. dziennie)
10 godz. inne czynności – samoobsługa, organizacja, opieka itp.(2 godz. dziennie)

 

Aleksandra Janus