Ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

Ogłoszenie konkursu na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego

Dyrektor  Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim

ogłasza nabór kandydatów  na stanowisko  nauczyciela wychowania przedszkolnego

 1. Przedmiot naboru:

Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego

Miejsce wykonywania pracy: Turzno, ul. Parkowa 4, 87-148 Łysomice

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, zastępstwo (na podstawie Ustawy Karta Nauczyciela)

Wymiar etatu: 1 etat (wymiar czasu pracy: 25 godzin dydaktycznych w tygodniu)

 1. Wymagania niezbędne:

Do naboru może przystąpić osoba fizyczna, która spełnia następujące wymagania:

– Posiada wykształcenie  wyższe magisterskie  na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym (Wykształcenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)

– Posiada obywatelstwo polskie;
– Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

– Wykazuje się brakiem prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– Przestrzega podstawowych zasad moralnych;

– Spełnia warunki zdrowotne pozwalające na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego;

III. Wymagania dodatkowe:

Umiejętność pracy w zespole, w tym: cierpliwość i opanowanie;

Komunikatywność – łatwość w nawiązywaniu kontaktów z dziećmi;

 1. Zakres wykonywanych zadań głównych na stanowisku:
 2. Organizowanie i prowadzenie pracy opiekuńczej i dydaktyczno-wychowawczej
  w oddziale przedszkolnym w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego;
 3. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków;
 4. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
 5. Zapewnienie higienicznych warunków pracy.
 6. Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola.
 7. Otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowanie metod
  i form pracy do jego możliwości;
 8. Współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych oraz informowanie rodziców o postępach dzieci;
 9. Stałe doskonalenie metod pracy z dziećmi, podnoszenie wiedzy pedagogicznej, rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy;
 10. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej służącej poznawaniu swoich wychowanków;
 11. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. List motywacyjny wraz uzasadnieniem przystąpienia do naboru na wolne stanowisko wychowania przedszkolnego
 3. Curriculum Vitae
 4. Kserokopie dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
 7. Podpisana Klauzula informacyjna – załącznik do ogłoszenia.

 

List motywacyjny oraz życiorys (CV) należy opatrzyć własnoręcznym podpisem oraz numerem telefonu kontaktowego.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie  Przedszkola Publicznego Jelonek w Papowie Toruńskim ul. Warszawska 24 ,Telefon: 56 678 32 83;

w terminie do 5 marca 2020 roku do godziny 14.00.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej następująco:
– Imię i nazwisko kandydata
– dopisek „Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego”

VII. Inne informacje:
 Nie będą rozpatrywane zgłoszenia pocztą e-mail.

O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dokument do pobrania:

Klauzula-inf.rek